Kommunalt bostadsföretag vars fastighetsbestånd omfattar 398 fastigheter med drygt 27 000 bostäder och ca 3 700 lokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Stockholmshem
Box 9003
102 71 Stockholm

Gösta Jansson
Vxl: 08-658 05 75
www.stockholmshem.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Stockholmshems Energistrategi tar utgångspunkt i Stockholms stads Miljöprogram och tillhörande Strategi för ett fossilfritt Stockholm 2040. Specifika mål för bolagets energianvändning och ökad förnyelsebar energi fastställs i Stockholmshems ägardirektiv och affärsplan. I linje med dessa styrande dokument och mål har Stockholmshem definierat en ambition om att vårt byggande och förvaltning ska vara klimatneutral.

Följande fyra områden är fokus för Stockholmshem energiarbete:

  • Vidareutveckla Energiplanering
  • Säkerställ uppföljning och mätbarhet
  • Hög energiprestanda vid nybyggnad
  • Öka installation av solenergi

Specifika mål rörande energieffektivisering

Som en del av Stockholms stad har Stockholmshem ett övergripande fyraårigt miljöprogram att förhålla sig till. Där finns angivna mål för energibesparing. I det senaste miljöprogrammet (2016-2019) var målet att vi ska spara 10 procent av energin för värme och varmvatten.

Nytt energimål för Stockholmshem kommer i samband med nytt Miljöprogram (start januari 2020).

Vägen dit

Genom engagemang och samarbeten i organisationer som Sveriges allmännytta, BeBo, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen samt Sustainable Innovation stödjer bolaget utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.

En energieffektiviseringsgrupp har bildats, som ska definiera åtgärder för att uppnå vidare energieffektiviseringar. Detta görs genom specifika energiplaner för varje av våra tio förvaltningsområden.

Exempel på energiåtgärder är injusteringar av värmesystem, smartare styrning och optimering av system.

Möjligheten att installera solceller ska alltid ingå i förstudier samt utredas vidare i projekteringsfasen för nybyggnad, samt i projekt som relaterar till energihushållning och underhåll av tak och fasader. En långsiktig plan för installation av solceller i det befintliga beståndet utgör grunden för föreslagna installationer och bolagets målsättningar.

Årlig energianvändning

2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 147 150
Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad