Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca 100 100 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 136 mdkr.

Kontorsadress Kontakt medlemsrepresentant
Heimstaden Förvaltning AB
Östra Promenaden 7A
211 28 Malmö
Michael Fricke
0721-55 42 46
www.heimstaden.com

Innehållet nedan är hämtad från företagets webbplats och/eller medlemsrepresentant.

Ägardirektiv och/eller övergripande miljömål

Att tänka och agera hållbarhet är en naturlig del i vår verksamhet. Vi investerar långsiktigt i fastigheter, arbetar resurseffektivt i vår drift och fokuserar på människor, miljö och klimat. Vi tror på ett långsiktigt hållbart värdeskapande och arbetar i linje med de Globala målen och har under 2019 även signerat FN: s Global Compacts initiativ för ansvarsfullt företagande och åtar oss därmed att följa dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Våra övergripande miljömål är:
1. Fossilbränslefri verksamhet 2030*
2. 10% mindre köpt energi/kvm 2023*
3. Minst 1% minskad vattenanvändning/kvm och år till 2030
4. Ekosystemtjänster ska utvärderas vid all nyproduktion och större projekt

* Målet omfattar endast verksamheten i Skandinavien och är under revidering. Vi har under 2019 och 2020 förvärvat ett stort antal fastigheter i Nederländerna, Tyskland och Tjeckien – då dessa länders energilösningar har stor andel fossila inslag tar vi nu fram en differentierad målkarta.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Mängden köpt energi/kvm ska minska med 10 % till år 2023.
Tillkommande fastigheter i vårt bestånd har ofta initialt en högre energianvändning per kvm än vårt befintliga bestånd. Vårt mål är att minska fastigheternas energianvändning med fem procent under de två första åren.

Vägen dit

Inom miljöområdet fokuserar Heimstaden främst på energieffektivisering av fastigheterna, genom att arbeta för lägre energianvändning till samma nytta eller skapa ökad nytta med samma energianvändning. Målsättningen omfattar ökad användning av modern och kostnadseffektiv teknik, att på ett hållbart sätt förse fastigheterna med ekonomisk och driftsäker energi och att begränsa fastigheternas klimatpåverkan. Vi arbetar ständigt med att minska energianvändningen, vilket resulterat i att kWh per kvm minskat med 2,3 procent för det svenska fastighetsbeståndet totalt under 2018. För vissa orter har vi sett en minskning av energianvändningen med upp till 9 procent.

Nyproducerade fastigheter kan vara upp till 40 procent mer energieffektiva än äldre, om de byggs med rätt prioriteringar. Heimstaden är tidigt involverad i processen vid nyproduktion vilket gör att vi kan göra aktiva val för framtiden. Genom att anpassa golvtjockhet, driftsystem och andra viktiga aspekter gör vi fastigheten resurseffektiv och sänker driftkostnaden.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 161,0 130,8 165,6 165,8
Publicerad
Senast uppdaterad