AB PiteBo ägs till 100 procent av Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) som är ett Piteå kommun helägt dotterbolag. PiteBo äger och förvaltar nästa 4000 lägenheter, ca 1260 garage och carports samt ca 1860 parkeringsplatser. Vidare ägs och förvaltas ca 90 affärs- och kontorslokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

PiteBo AB
Hamngatan 40
941 32 Piteå

Andreas Engström
Vxl: 0911-22 66 00
www.pitebo.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Genom att vara goda lyssnare skall vi anpassa vår verksamhet till ekologiskt sunda system och därigenom skapa en uthållig och god livsmiljö för hyresgäster och andra som vistas i företagets bostadsområden. Kretsloppstänkande och resurssnåla lösningar skall beaktas i all verksamhet som företaget bedriver. Samstämmighet med kommunens övergripande miljövårdsprogram skall eftersträvas.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Fossilfritt till 2030

Reducerad energianvändning med 30 % till 2030, basår 2007.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 137,9 132,0 137,2 137,9
Publicerad
Senast uppdaterad