Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 7 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av mer än 90% bostäder och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Nybrogatan 12
Box 24046
104 50 Stockholm

Magnus Jägre

https://sbb.amasten.se/

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Den övergripande ambitionen i Amastens verksamhet är att den ska bedrivas på ett så resurssnålt sätt som möjligt och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Hänsyn till miljön ska vara en naturlig del i Amastens arbete med hyresgäster, leverantörer och partners. Bolaget ska uppnå ständig förbättring genom utbildning av medarbetare och kontinuerlig utvärdering av miljöarbetet. Ett grundkrav är att miljöarbetet ska uppfylla rådande miljölagstiftningar. Amasten har inom ramen för det övergripande miljöfokuset för avsikt att löpande optimera energianvändningen i bolagets bestånd. För att både värna om miljön och hålla ned kostnaderna hänförliga till energianvändning genomförs löpande utredningar och åtgärder som syftar till en mer effektiv energianvändning.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Energijakten 2018 startade med målsättningen att minska energianvändningen med 20% över 5 år med 2018 som basår. Energijakten innefattar utbildning, elektronisk uppföljning av El, fjärrvärmemätare i hela beståndet. Amasten tar fram en ny styrstandard och anvisningar för utbyte av el-utrustning till mer strömsnåla varianter t.ex. LED-belysning. Amasten avser att fasa ut all olja (idag två anläggningar) ur beståndet och köper bara miljömärkt el för samtliga fastigheter.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 134,8 134,7

Publicerad
Senast uppdaterad