Kommunalt bostadsföretag vars fastighetsbestånd omfattar 398 fastigheter med drygt 27 000 bostäder och ca 3 700 lokaler.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

AB Stockholmshem
Box 9003
102 71 Stockholm

Sigrid Kamp
Vxl: 08-658 05 75
www.stockholmshem.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Stockholmshems Energistrategi tar utgångspunkt i Stockholms stads Miljöprogram och tillhörande Strategi för ett fossilfritt Stockholm 2040. Specifika mål för bolagets energianvändning och ökad förnyelsebar energi fastställs i Stockholmshems ägardirektiv och affärsplan. I linje med dessa styrande dokument och mål har Stockholmshem definierat en ambition om att vårt byggande och förvaltning ska vara klimatneutral.

Följande fyra områden är fokus för Stockholmshem energiarbete:

  • Vidareutveckla Energiplanering
  • Säkerställ uppföljning och mätbarhet
  • Hög energiprestanda vid nybyggnad
  • Öka installation av solenergi

Specifika mål rörande energieffektivisering

Mål enligt Stockholmstads miljöprogram är att spara 5 % från 2019 till 2023, med mål att nå 135 kWh/m2,år atemp fastel+värme till 2023.

Klimatneutrala till 2030.

Solenergimål till 2023 är 1100 kW installerad effekt.

Vägen dit

Genom engagemang och samarbeten i organisationer som Sveriges allmännytta, BeBo, Fastighetsägarna, Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen samt Sustainable Innovation stödjer bolaget utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle.

En energieffektiviseringsgrupp har bildats, som ska definiera åtgärder för att uppnå vidare energieffektiviseringar. Detta görs genom specifika energiplaner för varje av våra tio förvaltningsområden.

Exempel på energiåtgärder är injusteringar av värmesystem, smartare styrning och optimering av system.

Möjligheten att installera solceller ska alltid ingå i förstudier samt utredas vidare i projekteringsfasen för nybyggnad, samt i projekt som relaterar till energihushållning och underhåll av tak och fasader. En långsiktig plan för installation av solceller i det befintliga beståndet utgör grunden för föreslagna installationer och bolagets målsättningar.

Årlig energianvändning

2021 2020 2019 2018
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 138,1 139,1 162,0 165,0
Publicerad
Senast uppdaterad