Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet) och har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
631 04 Eskilstuna

Tomas Berggren
Tel:016-544 20 00
www.energimyndigheten.se

Ägandedirektiv/ Övergripande miljömål

Energimyndigheten arbetar för att hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat.

 • Energimyndigheten tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll. företag och myndigheter
 • Energimyndigheter ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen
 • Energimyndigheten ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer.
 • Energimyndigheten deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen
 • Energimyndigheten hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter
 • Energimyndigheter tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvara för Sveriges officiella statistik på energiområdet

Specifika mål rörande energieffektivisering

Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter tagit fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Myndigheten har föreslår att dialoger upprättas för följande sektorer:

 • Fossilfria transporter
 • Produktion i världsklass
 • Framtidens handel och konsumtion
 • Resurseffektiv bebyggelse
 • Flexibelt och robust energisystem
Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad