Här sammanställs tips på saker att tänka på, uppdelat i de tre processtegen Förberedelse, Genomförande och Projektavslut.

Tipsen baseras i huvudsak på BeBo-relaterade förstudier och projekt. Denna del av webbplatsen är ett försök att sätta dessa erfarenheter i en kontext, och på det sättet vägleda besökaren in till mer information som går att hitta på webbplatsen. Det är dock inte en fullständig vägledning över allt som måste, eller skulle behöva hanteras i ett renoveringsprojekt.

Informationen under rubriken Renovera Energieffektivt kan ses som en guide för vad som är viktigt att tänka på i de olika faserna av ett renoveringsprojekt, för att åstadkomma så stor energibesparing som möjligt. Informationen i guiden är utformad för att passa en bred målgrupp utan expertkunskap i frågan, till exempel bostadsrättsföreningsstyrelser, men innehållet kan även vara användbart för större fastighetsägare med anställd energikompetens, som här kan ta del av andras erfarenheter.

De tre stegen innehåller ett antal underrubriker med information. Det är inte nödvändigt att gå igenom all information (alla steg).

Det finns också mycket att göra organisatoriskt för att skapa förutsättningar för energieffektivisering. Under rubriken Skapa en energieffektiviserande organisation finns även tips inom detta område. Observera dock att denna information inte ännu (2023) är omstrukturerad på samma sätt som resten av Renovera Energieffektivt.