Gå till innehållet
 • 1989 BeBo grundas

  Det som skulle komma att bli BeBo startade 1989 som en beställargrupp för teknikupphandlingar rörande eleffektiva och elersättande produkter. Gruppen kallades för fastighetselgruppen eller vitvarugruppen, och bestod av företrädare för HBV (Allmännyttans inköpsfunktion), HSB riksförbund, Familjebostäder, Gavlegårdarna, Förvaltaren fastighets AB, Konsumentverket och Försäkringsbolaget Skandia.

  Läs mer
 • 1990 Teknikupphandlings­metodik

  Den första BeBo-relaterade teknikupphandlingen, påbörjad 1990, blev en kombinerad kyl och frys. Beställargruppen valde att satsa på denna produkt för att den ökade starkt på marknaden. Därmed fanns konkurrens och utvecklingskapacitet hos tillverkarna. För beställargruppen var denna produkt också intressant eftersom den var lämplig för små och medelstora hushåll. Det fanns också en trend mot mindre hushållsstorlekar.

  Läs mer
 • 1999 Teknikupphandlingar resulterar i en utvidgad beställargrupp

  Sedan 1990 har mer än 50 teknikupphandlingar genomförts, många av dem med fokus på utveckling av produkter, system eller processer just för flerbostadshussektorn. Exempel är energieffektiva fönster, eleffektivare tvätt- och torkutrustning samt värmepumpar. Vid millennieskiftet hade beställargruppen utvecklats och innefattade nu sex fastighetsägare utöver HBV och branschföreträdare.

  Läs mer
 • 2001 BeBo fick namnet BeBo och fler medlemsföretag

  Beställargruppen för flerbostadshus fick sitt nuvarande namn BeBo runt år 2001. Parallellt bildades Belok, den nya beställargruppen med inriktning på lokalbyggnader.

  Läs mer
 • 2005 Fokus på energieffektivisering och renovering

  Den största potentialen för energieffektivisering finns i det redan byggda beståndet och runt 2005 pekades ombyggnaden av rekordårens byggande 1965 – 1975 ut som ett viktigt arbetsområde för energieffektivisering som BeBo skulle fokusera på. En förstudie 2006 visade på åtgärder med hög repeterbarhet och en potential för energieffektivisering av i storleksordningen 4 TWh. Detta var grunden till det som skulle komma att bli BeBo-metoden Rekorderlig Renovering.

  Läs mer
 • 2010 Nya typer av projekt genomförs

  BeBo arbetar fortfarande med teknikupphandling, men har sedan ungefär 2010 ett stort fokus på att vara en arena för öppen innovation och har drivit en rad projekt som syftar till metodutveckling och kunskapsöverföring och genomfört många förstudier.

  Läs mer
 • 2012 Halvera Mera och BeBo-processen

  För att ytterligare öka den svenska renoveringstakten och för att få fler fastighetsägare att känna sig bekväma med metoden Rekorderlig Renovering och målsättningen om 50% energieffektivisering, initierades kampanjen Halvera Mera. Totalt har sedan dess ett 60-tal fastighetsägare deltagit och kampanjen har gett BeBo ett bra aggregerat underlag att dra slutsatser från. Flera av fastighetsägarna har också gått vidare och genomfört flera av de utredda åtgärderna.

  Läs mer
 • 2014 Teknikupphandling på tapeten igen

  Arbetet med teknikupphandlingar och tekniktävlingar har pågått under hela verksamhetstiden. Under 2000-talet har det för BeBos del framför allt handlat om värmeåtervinning i ventilation, rationella metoder för tilläggsisolering, tvätt och torkutrustning samt spillvattenvärmeåtervinning.

  Läs mer
 • 2015 BeställarKompetens sjösattes

  I samverkan med nätverken Belok och Sveby och sedemera Spara och Bevara, togs ett antal kursmoduler fram för att utbilda målgrupper i nätverkens kunskapsbas. Energimyndigheten stod för finansieringen och organisationerna SKL, SABO, EMTF, Fastighetsägarna Sverige och Byggherrarnas medlemmar var med i projektet. Dessas medlemmar var en viktig målgrupp för kunskapsspridningen. Byggherrarna höll ihop utbildningssatsningen.

  Läs mer
 • 2016 Förstudier utreder behovet av teknik- och metodutveckling

  Sedan 2016 då Energimyndigheten förtydligade arbetsprocessen med förstudier har en mängd utredningar genomförts för att kartlägga potentialen till energieffektivisering inom ett visst teknikområde eller metodanvändning. Förstudierna har resulterat bland annat i underlag för större projekt, eller direkt användbara rekommendationer, upphandlingsstöd och andra verktyg.

  Läs mer
 • 2019 BeBo 30 år

  När BeBo firar 30 år 2019 är energi- och resurseffektivisering en högt prioriterad fråga, både från myndighetshåll och i näringslivet. De medlemsmöten och aktiviteter som arrangeras är välbesökta och uppskattade diskussionerna har i flera fall lett till nya projekt och nya sätt att sprida kunskapen från verksamheten utvecklas ständigt.

  Läs mer