Sveriges Allmännytta, är bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag. Branschorganisationen Sveriges Allmännytta ska ge stöd och service till sina medlemmar i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

SABO
Box 474
101 29 Stockholm

Björn Berggren
Tel: 070-3591857

bjorn.berggren@sverigesallmannytta.se
www.sverigesallmannytta.se

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Sveriges Allmännytta ska sträva efter att minska sin miljöpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att:

• sprida kunskap om energieffektiv och miljöanpassad förvaltning och byggande hos sina medlemsföretag.

• motivera och engagera varandra till att agera miljömässigt ansvarsfullt. Detta gör Sveriges Allmännytta bland annat genom kontinuerlig utbildning och information kring miljöfrågor.

• vid inköp av kontorsmaterial, datorer, mat med mera väga in miljöaspekten vid valet av leverantör. Miljömärkta produkter skall väljas i första hand.

• minska miljöbelastningen från sina transporter, både vid tjänsteuppdrag och vid varuleveranser genom att väga in miljöaspekten vid valet av transporter. Sveriges Allmännytta skall sträva mot att använda färdmedel med förnyelsebara bränsleslag.

• minska uppkomsten av avfall samt öka källsorteringen av det uppkomna avfallet.

• minska sin användning av framför allt el men också av värme- och vattenförbrukning. Sveriges Allmännytta skall minska användningen av fossila energikällor.

• följa miljölagstiftningen och arbeta med ständiga förbättringar.

Specifika mål rörande energieffektivisering

Sveriges Allmännytta ska sträva efter att minska sin användning av framför allt el men också av värme- och vattenförbrukning. Sveriges Allmännytta skall minska användningen av fossila energikällor.

Vägen dit

  • Fortsätt arbetet med Energiutmaningen
  • Anordna konferens Energikicken
  • Fortsatt arbete med Insaml & uppföljning energidata i Kombohus
  • Utlys Sveriges Allmännyttas hållbarhetspris
  • Fortsätt arbete i Miljöråd och Miljönätverk
  • Genomför miljöenkät
Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad