Belok

Belok är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler. Deras uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter, med fokus på smarta metoder och smart teknik. I uppdraget ingår också att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring.

Läs mer på www.belok.se


BeSmå

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, BeSmå, är ett nätverk som syftar till att skapa dialog och driva utveckling för att minska energianvändningen i småhussektorn. De arbetar för att minska småhusbeståndets belastning på energisystemet och samtidigt arbeta för en minskad påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer på www.energieffektivasmahus.se


Byggherrarna

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar inom både offentlig och privat verksamhet. I föreningens arbete ingår att belysa och stärka byggherrefrågor genom hela byggherreprocessen från idé till färdigställande, med hänsyn tagen även till förvaltningsskede och rivning. Byggherrarna har i uppdrag från Energimyndigheten att vara ett kansli- och kommunikationsstöd till nätverken BeBo, Belok och Sveby för att hjälpa till att sprida nätverkens kunskap, metoder och verktyg kring energieffektivisering i branschen.

Läs mer på www.byggherre.se


E2B2

E2B2 är Energimyndighetens program för energieffektivt byggande och boende, där IQ Samhällsbyggnad fungerar som koordinator för programmet. Det är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Läs mer på www.e2b2.se


Design för energieffektiv vardag

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och innovationsprogram som ska bidra till energisystemets omställning. Programmet drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning, design och beteendevetenskap för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster. Programmet har två forsknings- och utvecklingsområden: "Kunskap och kompetens" och "Teknik och innovation för resurseffektivitet".

Läs mer på www.designforenergi.se


LÅGAN

LÅGAN är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, Västra Götalandsregionen, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. LÅGAN arbetar för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader, både vid nyproduktion och renovering, och därmed bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att effektivisera energianvändningen i bostads- och lokalsektorn.

Läs mer på www.laganbygg.se


Spara & Bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. Programmet finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Uppsala universitet.

Läs mer på www.sparaochbevara.se


Sveby

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och är ett branschöverskridande program som drivs av bygg- och fastighetsbranschen, som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. I Sveby-programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till. Programmet riktar sig till aktörer i de olika branscher som berörs av hur byggnaders energiprestanda definieras och verifieras, som till exempel fastighetsägare, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter.

Läs mer på www.sveby.org