BeBo logga

Enligt de senaste siffrorna från Energimyndigheten finns det idag ca 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus, och ytterligare 2 miljoner småhus. För att nå EU:s energieffektiviseringsdirektiv måste energianvändningen i det befintliga beståndet minska. Energimyndigheten bedömer att det kommer att krävas olika typer av renoverings- och underhållsåtgärder i ungefär 3 av 4 av de idag befintliga byggnaderna fram till 2050, och det är viktigt att det i samband med detta även genomförs energieffektiviserande åtgärder.

Förutom detta gäller det givetvis att det som byggs nytt, byggs energieffektivare än tidigare. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade näranollenergibyggnader. EU-länderna ska också vidta åtgärder för att stimulera till renovering enligt denna näranollstandard.

BeBo-nätverket är ett av Energimyndighetens viktigaste styrmedel för att stimulera till denna utveckling.

Huvudinriktningen för nätverksarbetet är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus, samt att därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Energimyndigheten bidrar därför med finansiering till att organisera och driva nätverksarbetet, och med delfinansiering till fastighetsägare och produktleverantörer för att genomföra demonstrationsprojekt.

BeBo-arbetet drivs huvudsakligen genom att:

• Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer • Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar • Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar • Genomföra teknikupphandlingar • Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik • Identifiera och sprida erfarenheter • Utgöra bollplank åt Energimyndigheten och andra myndigheter inom gruppens kompetensområden • Utåtriktade aktiviteter för att sprida information och engagera till aktivitet även utanför medlemskretsen

BeBo grundades som en beställargrupp 1989 och verksamheten har under åren bedrivits inom bl.a. områdena tilläggsisolering av fasader, ventilationssystem och värmeåtervinning i ventilation, fläktaggregat för befintliga hus, kyl/frysar, tvätt- och torkutrustning, trapphusbelysning, återvinning av värme från spillvatten, matberedning, motorvärmare, elmotorer samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Verksamheten har på olika sätt bidragit till reducering av energi och årskostnader på 30-50% för enskilda byggnader eller produkter.

En av de viktigaste aktiviteterna inom BeBo-verksamheten är de demonstrationsprojekt där fullskaliga renoveringar av befintliga byggnader genomförts, med målet att minska energianvändningen med 50 %. I dessa projekt ligger samtidigt stort fokus på att inte riskera att de energibesparande åtgärderna försämrar byggnadens funktion, kvalitet och beständighet. Inte minst innemiljöaspekter viktiga att ta hänsyn till här.

Den totala energivinst som uppnås måste vara i rimlig proportion till de resurser som krävs. Det innebär i praktiken att åtgärden eller den tekniska lösningen måste vara kostnadseffektiv, dvs kostnaden skall uppvägas av energivinsten. Eftersom det är fråga om att prova och utvärdera ny teknik, är det den långsiktigt bedömda kostnaden som man skall väga energivinsten mot, i en seriös lönsamhetskalkyl.

Genomgående är det den verkliga energivinsten, dvs förändringen av det totala energibehovet (el + värme), under verklig verksamhet, som man ska utgå från. Detta innebär att beslut om genomförande skall grundas på bland annat simulering av den verkliga energivinsten.

Demonstrationsprojekt som finansierats via BeBo följs upp med mätning av den verkliga energivinsten, och bidrar till att öka kunskapen kring hur vi säkerställer att energieffektiviseringsprojekt verkligen ger den energibesparing som utlovats. I flera av dessa projekt görs även olika kontroller av påverkan på byggnadens funktion, t.ex. inomhusklimat, brukarbeteenden och brukaracceptans.

Läs mer om erfarenheterna från dessa omfattande renoveringsprojekt:

> Rekorderlig Renovering
> Halvera Mera - kampanjerna

Läs även mer om utvärdering av BeBo-verksamheten.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad