Energimyndigheten har i uppdrag att påskynda energieffektiviseringen i bostadssektorn. Av erfarenhet vet man att demonstrationsprojekt är en verkningsfull metod för att sprida goda idéer och få fler att våga gå i samma spår. Demonstrationsprojekt fungerar som goda exempel för andra fastighetsägare på hur energieffektiviseringsprojekt kan genomföras, vilka tekniker och metoder som kan väljas och vilka resultat som kan uppnås.

En stor del av det befintliga bostadsbeståndet är byggt inom ”miljonprogrammet” under åren 1965 – 1975. Dessa byggnader är intressanta för energieffektiviseringsprojekt eftersom de är mycket lika vad gäller energistatus, byggnads- och installationsteknik och de ligger nu i tur för upprustning. Dessutom är de många, totalt omfattas 700 000 till 800 000 lägenheter. Om man kan få fler att satsa på energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. Energimyndigheten stöttar därför med resurser för att demonstrera vilka energiåtgärder man ska satsa på och vilka konsekvenser de får på innemiljö, beständighet och varsamhet.

Mot denna bakgrund skapades inom BeBo en metod för renovering, som kom att kallas Rekorderlig Renovering.

Metoden Rekorderlig Renovering

Metoden Rekorderlig Renovering ger fastighetsägaren ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering som ger bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energianvändning och kunskapsuppbyggnad.

Metoden är baserad på erfarenheter från genomförda demonstrationsprojekt med målet att i renoveringen åstadkomma en halvering av energianvändningen. Konceptet går ut på att sätta samman ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten.

För att klara detta är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan vara med och betala för åtgärder som kanske inte skulle ha valts som en enskild åtgärd. Totalt sett ska dock hela åtgärdspaketet vid ombyggnaden vara så kostnadseffektivt att det uppfyller rimliga lönsamhetskrav.

En Rekorderlig Renovering genomförs i tre etapper:

  • Etapp 1: Förberedelse
    Baserat på fastighetsföretagets behovsanalys och tidigare erfarenhet väljs objekt, åtgärdsförslag beräknas och projekteras, ekonomiska förutsättningar säkras och beslut tas om upphandling

  • Etapp 2: Genomförande
    Byggfasen övervakas med hjälp av framtagna kontrollplaner, uppföljning av resultat förbereds och byggnaden överlämnas till förvaltning efter en kvalitetssäkrad idrifttagningsprocess.

  • Etapp 3: Avslutning
    Energi och inneklimatparametrar följs upp och stäms av mot beräknade värden. Erfarenheter från projektet sprids.

För genomförande av projekt enligt metoden Rekorderlig Renovering finns ett antal dokumentmallar att använda. Dessa uppdaterades senast i samband med utlysningen av Halvera Mera 3 och Halvera Mera Etapp 2 & 3 och återfinns under Verktyg > Dokumentmallar BeBo projekt.

Ett antal fullständiga renoveringsprojekt har genomförts med finansiering av BeBo. I en första omgång var 8 fastighetsägare med och genomförde en förstudie i etapp 1. Fem av dem gick sedan vidare och genomförde alla tre etapper, och där renoveringen i den sista etappen utvärderats noga. Alla dessa renoveringsprojekt finns beskrivna under Exempel & projekt > Bygg & renoveringsprojekt.

De samlade erfarenheterna från dessa projekt finns beskrivna under länken nedan. Dessa erfarenheter ligger till grund för den utarbetade metoden.
> Pilotprojekt Rekorderlig Renovering


Publicerad
Senast uppdaterad