Vad är de senaste trenderna inom energieffektivisering i fastighetsbranschen? Hur kommer Energimyndigheten att arbeta framöver med frågan? Hur kan vi bäst sprida erfarenheter från genomförda projekt och satsningar? För att sprida kunskapen från beställargrupperna BeBo och Belok till en bredare målgrupp, satsas sedan 2015 specifikt på resultatkonferenser, öppna för allmänheten.

Bakgrund

Hösten 2015 avslutades den sista programperioden av sitt slag för beställargrupperna BeBo och Belok. Sammanlagt under perioden har ett 100-tal projekt startats och många av dessa har avslutats, utvärderats och presenterats via BeBo och Belok:s webbplatser, samt på medlemsmöten i nätverken.

Nätverkens betydelse har utvärderats, och potentialen för energieffektivisering är stor. I utvärderingen HEFTIG där fastighetsägare med kunskap om BeBo- och Belok-metoderna Rekorderlig Renovering respektive Totalmetodiken, intervjuats, är det tydligt att energieffektiviseringsprojekt enligt dessa metoder anses kunna ge större energibesparingar med bättre lönsamhet. För att sprida kunskap om metoderna för att ytterligare öka potentialen till energibesparingar, måste stor vikt läggas på kommunikation av resultaten från BeBo och Belok.

Nätverken drivs vidare från 2015 i ett nytt program med delvis nytt upplägg med större fokus på att nå ut med information även utanför medlemssfären.

Mål

Att öka spridningen av kunskap om resultat och erfarenheter från projekt genomförda inom beställargrupperna BeBo och Belok till en bredare målgrupp, för att öka potentialen till energibesparing inom fastighetssektorn.

Insatser och händelser

Läs mer om andra genomförda möten och konferens som BeBo anordnat under:
> Genomförda aktiviteter

Publicerad
Senast uppdaterad