För att öka spridningen till fler fastighetsägare ska de genomföras på flera orter i Sverige. På det sättet blir det lättare att göra studiebesök så att den som söker information och kunskap om energieffektivisering kan förvissa sig om att det verkligen fungerar.

Inom Rekorderlig Renovering har vid halvårsskiftet 2014 fem projekt slutförts med utvärdering och rapportering av genomförda åtgärder. Det gäller 248 lägenheter i Stockholm, Uppsala, Märsta och Karlstad. Dessutom har ett trettiotal förstudier genomförts, där fastighetsägaren bestämt sig för att inte gå vidare med genomförande av åtgärder, alternativt ännu ej bestämt sig.

Ambitionen inom dessa projekt är att nå en 50-procentig energibesparing. De energibesparingar som åtgärdspaketen förväntas ge har beräknats med vedertagna energisimuleringsprogram. Efter åtgärdernas genomförande har energianvändningen följts upp med mätningar för att verifiera besparingen samt identifiera avvikelser och brister.

Sammanfattande resultat från de slutförda projekten inom Rekorderlig renovering redovisas i tabell nedan. Beräkningarna avser specifik energi (kWh/m2Atemp och år).

Objekt Specifik energian-vändning före åtgärder (kWh/m2) Beräknad spec. energian-vändning efter åtgärder (kWh/m2) Beräknad besparing (%) Uppmätt specifik energian-vändning efter åtgärder (kWh/m2) Uppmätt besparing (%)
Klackvägen 157 72 54 107 32
Konstnärsgillet 135 71 47 95 30
Gröna gatan 144 72 42 104 28
Norrbacka 21 163 101 38 126 23
23 165 93 44 110 33
Orrholmen 127 93 27 70 45

Stora besparingar har uppnåtts i projekten, men för alla projekt utom Orrholmen finns ett glapp mellan beräknad och uppmätt besparing på mellan ca 10 och 20 %-enheter. För Orrholmen har den beräknade besparingen inte kunna omfatta alla genomförda åtgärder.

För mer info om respektive projekt, klicka på länkarna i kolumnen Område.

Fastighetsbolag Ort Område Status
Sigtunahem Sigtuna Norrbacka Slutrapport
Svenska Bostäder Stockholm Konstnärsgillet Slutrapport
Uppsalahem Uppsala Gröna Gatan Slutrapport
Stockholmshem Stockholm Klackvägen Slutrapport
Karlstad Bostads AB Karlstad Orrholmen Slutrapport
Eskilstuna Kommunfastighet Eskilstuna Lagersberg:
Etapp 1
Etapp 2
Hus 222
Förstudierapport
Vidingehem Lammhult Herrgårdsgatan Förstudierapport
Eksta Bostads AB Kungsbacka Apelsinen Förstudierapport

Erfarenheterna från genomförda RR-Projekt visar att delprojekten har långa ledtider och måste följas med stor uthållighet från den inledande dokumentationen, se checklistor genomförande med kontroller, till den avslutande uppföljningen och dokumentationen.

I flera fall har det varit svårt att genomföra tilläggsisoleringen, dels beroende på att fasaderna har varit i gott skick och därmed kostsamma att tilläggsisolera, dels att fasaderna har haft arkitektoniska kvaliteter som man önskar bevara. I vissa fall har man då valt en begränsad isolering på insida yttervägg. Dessa projekt följs med stor noggrannhet med fuktriskberäkningar före åtgärden och uppföljande fuktmätningar.

De flesta demonstrationsprojekt har valt värmeåtervinning med FTX-ventilation för att uppnå målet om en halvering av köpt energi.

Inom Kampanjen Halvera Mera utfördes ytterligare förstudierapporter enligt Etapp 1 av Rekorderlig Renovering. För mer information om dessa, se > Halvera Mera - kampanjerna.


Projektledare/Koordinator: Göran Werner, WSP
Projektadministration: Tommy Lenberg, Byggherrarna

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad