På uppdrag av Energimyndigheten har Copenhagen Economics genomfört en förstudie för att utvärdera måluppfyllelsen för tre olika delmål, hos innovationsklustren Belok och BeBo. Delmålen definierades av Energimyndigheten:

1. Ge fastighetsägare som är – och inte är medlemmar i ett innovationskluster, bättre beslutsunderlag inför investeringsbeslut gällande energieffektiva åtgärder.

2. Fungera som en mötesplats mellan företag, myndigheter och akademin.

3. Påskynda utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, produkter, metoder och system utifrån medlemmarnas behov.

Studien innefattade intervjuer och enkäter, där flera av medlemsföretagen har varit med och bidragit i undersökningen. Rapporten visar att Belok och BeBo överlag når upp till de mål som Energimyndigheten definierat. I båda organisationerna anser medlemmarna att de bidrar till både förbättrat beslutsunderlag för att göra energieffektiva investeringsval vid större renoveringar och ombyggnader, skapandet av nya kontakter samt påskyndar utveckling av nya tekniker och metoder för energieffektiva lösningar. Genom innovationsklustrens aktiviteter ges möjlighet till uppskattade informations- och erfarenhetsutbyten vilket anses vara en av de största fördelarna. För kommande arbeten efterfrågas mer nytänkande och fler projekt inom outvecklade områden.

Förstudien syftade även till att skapa ramverk för fullskalig utvärdering av måluppfyllelse gällande samhällsekonomiska vinster i form av effektivare energianvändning enligt Regeringens mål om en ökad energieffektivisering med 50 procent till 2030.

Läs hela utvärderingen här.

Publicerad
Senast uppdaterad