Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Kontorsadress

Kontakt medlemsrepresentant

Ragnar Östberg Plan 1
Stadshuset
105 35 Stockholm

Jan-Ulric Sjögren
Telefon: 08-50800508 http://www.stockholm.se/

Ägandedirektiv / Övergripande miljömål

Stockholms stad har tagit fram stadens Miljöprogram 2016 - 2019. Miljöprogrammet är uppbyggt kring 6 övergripande miljömål som utgör en lokal precisering av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är mest relevant för Stockholm:

  • Hållbar energianvändning
  • Miljöanpassade transporter
  • Hållbar mark-och vattenanvändning
  • Resurseffektiva kretslopp
  • Giftfri Stockholm
  • Sund inomhusmiljö

Specifika mål rörande energieffektivisering

Enligt Stockholms stad nya Miljöprogram ska energibehovet i stadens verksamheter minska med 10% under perioden 2015 - 2019. Energisparmålet kommer uppfyllas genom energieffektiv om- och nybyggnad men framförallt genom energieffektivisering av det redan byggda beståndet.

Vid nybyggnad på stadens mark är energikravet, enligt Boverkets av byggnadens energianvändning, satt till 55 kWh/m² Atemp. Vid större ombyggnationer är energikravet satt till ett mål att minska den köpta energin för uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten med 30 % och där detta är möjlighet ta sikte på 50 % energibesparing.

Vägen dit

För att uppnå målet om en halverad energianvändning i Stockholms hela byggnadsbestånd till år 2050 bedöms behovet av energieffektivisering i befintlig bebyggelse uppgå till cirka 30 procent, inklusive redan genomförda effektiviseringar. Resterande effektivisering sker genom energieffektiv nyproduktion och mer energieffektiva utrustningar, vitvaror m.m. Det senare styrs genom tillämpning av ekodesigndirektivet.

Årlig energianvändning

2018 2017
Specifik energianvändning (kWh/kvm, år) 130 132
Publicerad
Senast uppdaterad