Under två dagar samlades BeBos medlemmar i Linköping för möte och studiebesök. Mötet inleddes av BeBos koordinator, Göran Werner, med korta nyheter om och status i de pågående förstudierna. Tomas Berggren från Energimyndigheten fortsatte med information om de sektorsstrategier man har enats om, avslutande av första etappen för innovationsklustret som löper ut vid årsskiftet samt att ansökan för en andra etapp är under utredning. Responsen för BeBo är positivt och många tycker att det är ett bra initiativ och ett bra arbetssätt för att driva utvecklingen framåt. Detta visar bland annat den utvärdering av BeBo (och systernätverket Belok) som Energimyndigheten genomförde under hösten 2017.

Per Levin berättade sedan om projektet Energikartan som ska vara en vägledning till och kvalitetssäkring av den energieffektiva byggnaden med befintliga metoder som Bygga E och Sveby samt BeBo och Belok. Målet är att åskådliggöra arbetssättet i en processbild och även hur de viktigaste besluten kopplade till byggnadens energianvändning tas.

Emma Karlsson informerade om status i de två BeBo-förstudierna Fjärrvärmekostnader (PRISMO) och Ett hus, nya möjligheter. Förstudien Ett hus, nya möjligheter är klar vid årsskiftet och genererade främst nya idéer om intressanta områden att utföra projekt inom. Sara Espert berättade om förstudien Indatavariabler LCC där målet är att förenkla arbetet för fastighetsägare rörande indata och belysa vilka konsekvenserna kan bli beroende på val av indata. Som en avslutande punkt gick vi ”laget runt” och lyssnade på vad som händer inom medlemsföretagen just nu gällande energieffektivisering och potentiella nya förstudier. Denna punkt fick, efter önskemål, längre tid än tidigare möten på grund av de intressanta diskussioner som ofta uppstår.

På medlemsmötets andra dag välkomnade Riksbyggen till ett studiebesök vid Skarpan som man uppdaterat från miljonprogramsområde till framtidsboende. Skarpan är ett omfattande projekt där man anpassat, renoverat och förädlat 282 lägenheter med bibehållen karaktär. Man har även förtätat med 150 nya lägenheter på ett nytt fjärde våningsplan. Energioptimering av området har utförts samt en ökad tillgänglighet och social hållbarhet för de boende har varit högt prioriterade mål. Riksbyggen betonar vikten av att vara lyhörd och ödmjuk mot de boende under renoveringen då projektet innebär att man inkräktar på deras hem.

I samband med studiebesöket presenterades det energieffektiviseringsprojekt som Riksbyggen har i Linköpingsområdet Kvinneby, som bland annat rapporterats om i Energi&miljö under 2017. Projektet presenterades av Hans Bagge från LTH som leder arbetet med att utvärdera energianvändning, temperatur, fukt och koldioxidhalt i två byggnader som byggts om från F- respektive FT-ventilation till FTX.

Materialet från medlemsmötet finns tillgängligt för medlemmarna på den gemensamma dropboxen. Hör av dig om du tappat bort inloggningen.

Kontaktperson Emma Karlsson, WSP
Publicerad
Senast uppdaterad