Sedan 2012 har BeBo, och sedan Energimyndigheten, drivit kampanjen Halvera Mera ett antal omgångar och fastighetsägare med flerbostadshus har i olika omgångar kunnat söka stöd för olika etapper av metoden.

Motsvarande kampanjupplägg har parallellt drivits av systernätverket Belok (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokalfastigheter), med fastighetsägare med lokaler som målgrupp. Beloks kampanjer har gått under namnet Totalkampanjen.

Målsättningen med kampanjen Halvera Mera var att få fram förstudier som, i enlighet med BeBo-metoden Rekorderlig Renovering, identifierar vilka åtgärder och insatser som krävs för att halvera energianvändningen i flerbostadshus i samband med en renovering. Effektmålet är att i förlängningen inspirera andra fastighetsägare att göra energieffektiva renoveringar för att på så sätt ytterligare minska energianvändningen. Men även att nå Energimyndighetens ambition från år 2010, att påbörja 100 energieffektiva renoveringar av flerbostadshus till år 2015.

Under den första omgången av kampanjen fick 32 fastighetsägare stöd för genomförande av en förstudie. Av de fastighetsägare som slutförde sin förstudie lyckades 24 av 31 räkna fram en teoretisk halvering av energianvändningen. Totalt räknades fram en genomsnittlig besparing på 54 procent. Detta svarar väl mot kampanjens målsättning. Dock finns en stor spridning i resultaten.

En sammanställning av resultatet för den första omgången av Halvera Mera visar att nyckeln till stora energibesparingar är större åtgärder på värme- och ventilationssystem samt åtgärder i byggnadens klimatskal. Analysen tyder på att de som verkar ha svårt att fatta beslut om dessa åtgärder är bostadsrättsföreningar, fastighetsägare med byggnader i små städer och fastighetsägare vars byggnader har en låg energianvändning.

Undersökta åtgärder, BeBo.
Undersökta åtgärder samt fastighetsägarens inställning till om åtgärden kommer genomföras eller ej.

Intresset för den första omgången av kampanjen var mycket stort och därefter har kompletterande omgångar av kampanjen drivits under 2014-2015 samt 2016-2017 och per 2019 har ett 60-tal fastighetsägare genomfört förstudier med stöd. Under tiden har både metoden och kvalitetssäkringen av resultatet från de genomförda projekten kontinuerligt utvärderats och förbättrats.

Den senaste omgången av Halvera Mera initierades 2016 och gav möjlighet för fastighetsägare som deltagit i någon av de tidigare kampanjerna att få stöd för att gå vidare med genomförandet av åtgärder (Etapp 2) och uppföljning (Etapp 3). Under 2019 börjar resultaten från dessa projekt att publiceras.

För att sammanfatta all erfarenhet från alla projekt genomförda inom BeBo, och för att sätta dem i ett kronologiskt sammanhang, initierades projektet om BeBo-Processen. Projektet drevs tillsammans med Klimatkommunerna, och syftade till att sammanställa svaren på två huvudfrågor:

Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta?

Informationen sammanställdes under ett antal huvudrubriker, och all information återfinns under webbplatsens sektion ”Renovera energieffektivt”. Informationen under rubriken Genomföra energieffektiviserande renoveringar bygger på BeBo-metoden Rekorderlig Renovering, med övriga erfarenheter och hjälpmedel från genomförda BeBo-relaterade projekt insorterade i renoveringsprojektets tre faser: Förberedelse, Genomförande och Avslutning.

BeBo - Beskrivning av renoveringsprojektets tre faser (och de tre etapperna enligt metoden Rekorderlig Renovering).
Beskrivning av renoveringsprojektets tre faser (och de tre etapperna enligt metoden Rekorderlig Renovering).

Informationen under rubriken Skapa en energieffektiviserande organisation bygger främst på Klimatkommunernas projekt ELSA, med erfarenheter insorterade under rubrikerna Styrning och strategi, Organisation och arbetssätt, Kommunikation och samverkan samt Skapa engagemang.

Skapa en energieffektiv organisation - BeBo
Beskrivning av den energieffektiviserande organisationen.

Läs mer under länkarna:

> Halvera Mera och alla genomförda kampanjer
> Belok och Totalmetodiken
> Guiden Renovera energieffektivt
> Några av de senast genomförda demonstrationsprojekten enligt metoden Rekorderlig Renovering


Publicerad
Senast uppdaterad