Resultatet från SBi:s utvärdering var att satsningen låg väl i linje med de övergripande energimålen, att samarbetet med akademin var bra men att det skulle kunna utvecklas ytterligare samt att nätverkets medlemmar i funktion av en samlad beställargrupp verkligen har potential till att ha påverkan på marknaden. Utvärderingen pekade också på brister så som att kunskapen om BeBo utanför medlemsgruppen är dålig, och att medlemsgruppen gärna skulle kunna ökas för att ytterligare öka potentialen.

Resultaten från utvärderingarna omsätts i reviderade direktiv och uppdrag vilket gör att inriktningen på BeBos verksamhet ständigt förändras för att vara så verkningsfull som möjligt.

Den senaste utvärderingen som gjordes av BeBo-verksamheten genomfördes av konsultföretaget Copenhagen Economics under hösten 2017. De genomförde då en förstudie inför en fullskalig utvärdering av både BeBo och Belok, som då under en period sedan 2014 drevs i form av innovationskluster.

BeBo - utvärdering Copenhagen Economics

En skillnad mellan innovationsklusterformen och tidigare upplägg var att nätverken tidigare drivits som relativt slutna beställargrupper, men att nätverken i funktion av innovationskluster fick ett tydligare utåtriktat uppdrag att organisera möten, seminarier, workshops och utbildningstillfällen för att ytterligare driva branschen framåt. I samband med detta började både BeBo och Belok arbeta med definierade Fördjupningsområden.

En av anledningarna till förändringarna är att det är tydligt att det finns stor potential till att nå högre effektspridning genom att brett inom branschen vidareutveckla modeller för att, utifrån beställarledets behov, identifiera och implementera nya systemlösningar för ny energieffektivare teknik i flerbostadshus.

Informationsspridning blir också en del av klustrets verksamhet. Genom att bygga upp klustret med lämpliga aktörer även utanför BeBo-medlemmarna blir både bredd och djup av informationsinsats påtaglig. Branschorganisationer är viktiga deltagare i klustret. Genomförda insatser har tillfört värdefulla erfarenheter och projektresultat i den databas som sedan dess kontinuerligt byggs på inom BeBo, guiden Renovera Energieffektivt (tidigare kallat BeBo-Processen) där råd, erfarenheter, checklistor och goda exempel samlas för att stötta och vägleda ett renoveringsprojekt mot en helhetssyn och hög energieffektivitet.

Utvärderingen visade att BeBo når upp till de mål som Energimyndigheten definierat. Medlemmarna anser att de genom att medverka i BeBo har en bra mötesplats för att skapa nya kontakter, att detta hjälper dem att ta fram beslutsunderlag för energieffektiviseringsprojekt och att nätverket i stort bidrar till att påskynda teknikutvecklingen.

Publicerad
Senast uppdaterad