Under 2000-talet har bland annat följande projekt drivits inom ramen för BeBo:


Flagghusen, Malmö Stad – Fördjupad energiuppföljning av nyproduktion

BeBo - Projekt Flagghusen, Malmö stad.
Foto: Malmö stad

Flagghusen är ett område i Västra hamnen i Malmö som uppfördes åren 2005-2007 som en första etapp efter Bomässan Bo01. Området består av 16 fastigheter med totalt 630 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Tre av fastigheterna byggdes som uttalade lågenergibyggnader.

Malmö stad planerade både Bo01 och Flagghusen med höga hållbarhetskrav. Energikravet för Flagghusen bestämdes till 120 kWh/m2 BRA (ovan mark) per år för energi till uppvärmning, varmvatten, fastighetsel samt hushållsel/verksamhetsel, att jämföra med Energikravet i Bo01 av 105 kWh/m2 per år. Kraven utformades före lagstiftningen om specifik energianvändning och definitionen av Atemp, i BBR12. Flagghusens energianvändning och inomhusmiljö följdes upp under 2009-2010. Resultaten visade på en markant högre energianvändning än beräknat, i flera fall 30-50 procent högre än beräknat, men i uppföljningen fanns ingen klarlagd orsak till diskrepansen. Malmö stad beslutade 2012 att låta göra en fördjupad analys av Flagghusens energianvändning för att hitta orsakerna.

Slutsatserna av den fördjupade energiuppföljningen som färdigställdes 2014 visar att det är viktigt att energifrågan uppmärksammas i alla skeden, under byggtid och inte minst vid idrifttagning och kontinuerlig drift. Hela organisationen måste ha fokus på energi både vid utformning av byggnad och vid installationssystem. Kvalitetskontroll är en viktig utvecklingsfråga när det gäller energiberäkningarnas tillförlitlighet.

Flera brister har konstaterats i installationer, övervägande sådana som har att göra med idriftsättning/kontinuerlig drift och övervakning samt underhåll. Det är generellt sätt höga inomhustemperaturer i byggnaderna, vilket antas bero på bristande övervakning eller bristande engagemang. Det finns stor potential till injustering av system, både värmesystem, VVC-kretsar och ventilationsflöden. Ingen av de två bostadsrättsföreningarna i studien har en kontinuitet i driften, eftersom de upplever att de kommer i konflikt med upphandlade driftorganisationer.

> Läs mer om projektet Flagghusen


Ett hus, fem möjligheter

Projektet Ett hus, fem möjligheter genomfördes som en åtgärdsvalstudie, som anknyter till konceptet Rekorderlig Renovering genom att sammanställa en överblick över möjligheterna till en 50-procentig energibesparing, och hur olika åtgärder ger olika effekt, inte bara på energianvändningen.
Avsikten med projektet var göra det enklare för bostadsrättsföreningar och ägare till flerbostadshus att välja vilken väg de vill ta för att nå en kostnadsoptimal energieffektivisering, beroende på vad som är viktigt för dem utöver själva energibesparingen.

Projektet genomfördes genom ett antal simuleringar av ett för projektet utvalt typhus, där fem paket med åtgärder, som når jämförbara energinivåer, jämfördes. Förutom att ha påverkan på energianvändningen innebär de fem alternativa åtgärdspaketen förändrade förutsättningar för en rad andra faktorer så som driftnetto, hyresintäkter, inneklimat och komfort, miljöpåverkan, effektprofil, och förvaltningskostnader.

> Läs mer om projektet


BeBo Lönsamhetskalkyl

BeBo lönsamhetskalkyl

Investeringar i energieffektiv renovering av flerbostadshus är ofta komplext och bör därför behandlas med noggrannhet och eftertänksamhet. Bostadshus är en produkt med lång livslängd på en stabil marknad, varför långsiktiga kalkyler är en nödvändighet.

BeBo har tagit fram en lönsamhetskalkyl särskild anpassad för energiåtgärder i flerbostadshus. Den bygger på nuvärdesmetoden, som tar hänsyn till både åtgärdens initiala investeringskostnad och drift- och underhållskostnader under åtgärdens livslängd.

BeBos lönsamhetskalkyl har arbetats fram i flera steg. Den ursprungliga kalkylen togs fram av en av BeBos medlemmar, fastighetsägaren Förvaltaren i Sundbyberg. BeBo gjorde 2010 en vidarebearbetning av kalkylen samtidigt som den gjordes webbaserad. 2015 fick Anders Sandoff på handelshögskolan i Göteborg i uppdrag att se över kalkylens grundläggande kalkylfunktioner.

Kalkylen uppdateras kontinuerligt i takt med att användare rapporterar mindre problem.

> Läs mer om BeBo Lönsamhetskalkyl


Publicerad
Senast uppdaterad