BeBo har tagit fram en lönsamhetskalkyl särskild anpassad för energiåtgärder i flerbostadshus. Den bygger på nuvärdesmetoden, som tar hänsyn till både åtgärdens initiala investeringskostnad och drift- och underhållskostnader under åtgärdens livslängd.

Ladda ner BeBos lönsamhetskalkyl i Excel, tillhörande manual och instruktionsfilm:

Räkneexempel

Känner du dig osäker på hur du ska lägga in energieffektiviseringsåtgärder i BeBos lönsamhetskalkyl?
BeBo har tagit fram två räkneexempel för att visa hur åtgärder kan läggas in i kalkylen. Enskilda åtgärder och paket av åtgärder läggs in på olika sätt i kalkylen, vilket räkneexemplen visar. I manualen finns en mer utförlig beskrivning av räkneexemplen.

Att jämföra två energieffektiviseringsåtgärder kan vara intressant om man står i ett val mellan två åtgärder och vill se vilken som är mest ekonomisk lönsam att investera i. Till exempel kan det handla om att utreda vilket fönster som är mest lönsamt att välja vid en fönsterrenovering. I räkneexemplet jämförs alternativet att byta till ”vanliga fönster” med u-värde 1,1 W/m2,K med alternativet att byta till energieffektiva fönster med u-värde 0,8 W/m2,K. I excelfilen BeBos lönsamhetskalkyl fönsterbyte redovisas bytet till det energieffektiva fönstret jämfört med bytet till ett ”vanligt fönster”.

BeBo har tagit fram metoden ”Rekorderlig Renovering”, som är ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma en renovering, med målet att åstadkomma en halvering av energianvändningen. För att klara detta är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder dvs. skapa ett åtgärdspaket. Bollnäs Bostäder var med i Halvera Mera år 2013 och en förstudie i linje med Rekorderlig Renovering togs då fram för Kv. Ljungheden 2. Bollnäs Bostäder har under 2015 installerat frånluftsvärmepump i samtliga fyra byggnader och planerade att tilläggsisolera fasaderna under 2015 och 2016. Lönsamhetskalkylen för de två åtgärderna som Bollnäs Bostäder valt att genomföra i Kv. Ljungheden 2 exemplifieras som ett åtgärdspaket i excelfilen.

Räknestugor

I samband med att BeBos lönsamhetskalkyl lanserades genomfördes tre räknestugor med deltagare från branschen. Föreläsare var Anders Sandoff och Conny Overland från Handelshögskolan i Göteborg och Mattias Westher från Poseidon. Läs mer om dessa Räknestugor under Genomförda aktiviteter:

> Räknestuga - Affärsmodeller och lönsamhetskalkyler.

Tips! Läs gärna mer om nuvärdemetoden och investeringsteori i "Kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt" som Anders Sandoff och Conny Overland är medförfattare till.

Historia

BeBos lönsamhetskalkyl har arbetats fram i flera steg. Den urspringliga kalkylen togs fram av en av BeBos medlemmar, fastighetsägaren Förvaltaren i Sundbyberg. BeBo gjorde 2010 en vidarebearbetning av kalkylen samtidigt som den gjordes webbaserad. 2015 fick Anders Sandoff på handelshögskolan i Göteborg i uppdrag att se över kalkylens grundläggande kalkylfunktioner.

I lönsamhetskalkylen från 2010 finns en funktion vi kallar ”samhällsnytta”. I detta sammanhang menar vi nyttor som helt eller delvis är ett resultat av en omfattande renovering, där vinsten faller någon annan part i samhället till godo. Exempel på detta är när olika typer av hinder tas bort, så att äldre kan bo kvar längre i sina egna lägenheter. Det uppstår då en vinst för kommunen att inte behöva ordna särskilt boende för dessa personer. I BeBos lönsamhetskalkyl kan man testa hur resultat och kassaflöde skulle påverkas om man i ett projekt kunde tillgodoräkna sig dessa vinster.

> Till BeBo:s webbaserade lönsamhetskalkyl från 2010

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad