Inom BeställarKompetens togs ett antal kursmoduler fram som behandlade olika aspekter av energieffektivt byggande och renovering. Kurserna riktade sig främst till beställare av energieffektiva byggnader med syfte att höja deras kunskap om energieffektiva byggnader och renoveringar, samt tillhandahålla metoder och verktyg för att arbeta strukturerat och kvalificerat i energieffektiviseringsprojekt. Utgångspunkten var att sprida och dra nytta av de goda resultat som arbeten och projekt i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal bidragit till.

Syftet med BeställarKompetens var att sprida och implementera de metoder, verktyg, hjälpmedel och kunskaper som ha tagits fram, för att påskynda utvecklingen mot en energieffektivare bebyggelse i Sverige. Målet var att 3 000 personer skulle utbildas, att beställare skulle få de lågenergibyggnader de beställt och att byggnader i Sverige ska nå 50% energieffektivisering i samband med renovering.

Projektet BeställarKompetens avslutades i juni 2018, efter att nästan 2 500 deltagit vid någon av de 177 utbildningstillfällena, på 44 platser runt om i landet. Den utvärdering av insatsen som genomfördes under 2019 visar att insatsen varit mycket uppskattad och att det finns ett fortsatt intresse från branschen att erbjuda kompetensutveckling på liknande sätt framöver, om en liknande insats kan erhålla finansiering från Energimyndigheten.

> Se genomförda BeställarKompetenskurser

Publicerad
Senast uppdaterad