De förstudier och aktiviteter som genomförs inom ramen för BeBo syftar till att generera idéer till- och förankra behovet av genomförandeprojekt med medlemsföretag och andra intressenter. Sedan 2016 då Energimyndigheten förtydligade arbetsprocessen med förstudier har en mängd utredningar genomförts för att kartlägga potentialen till energieffektivisering inom ett visst teknikområde eller metodanvändning.

Resultaten från dessa förstudier går alltid att hitta via BeBos webbplats, under rubriken ”Projekt”. För att det ska vara enklare att navigera har projekten delats upp i kategorier.


Teknikutvecklingsprojekt fokuserar på ett specifikt tekniskt problem eller en specifik teknisk lösning. Resultat från dessa projekt kan utgöras av upphandlingsstöd, utvärderings- och mätresultat, metodbeskrivningar eller förstudierapporter med förslag på vidare arbete.

Några intressanta förstudier inom denna kategorin från de senaste åren är följande:

  • Flera förstudier har fokuserat på teknikutveckling inom solenergiområdet. Under 2018 genomfördes en förstudie som kartlade medlemsföretagens intresse att utforma ett projekt för Uppföljning av befintliga solcellsanläggningar, som under 2019 kommer omsattes i en ansökan till E2B2s utlysning i september. Under 2018 kartlades branschens intresse för att initiera en Teknikupphandling inom likströmsområdet, baserat på intresset att öka egenanvändningen av den el som produceras i byggnader med solcellsanläggningar. Även solvärme har berörts i en förstudie om behovet av en Vägledning för effektiva termiska solvärmeanläggningar, som slutfördes 2017. Solenergifrågorna diskuteras kontinuerligt inom Fördjupningsområde Solenergi, där det också går att se alla pågående och genomförda förstudier/insatser inom området.
  • Under 2016-2017 genomfördes en förstudie inför ett större utvärderingsprojekt av Förstärkt självdrag med Clean Air FTX, ett system där befintliga frånluftkanaler i självdragshus kompletteras med tilluftsrör inuti kanalerna, som på det sättet växlar över värmen i frånluften till tilluften. Många medlemsföretag (och andra fastighetsägare) har visat stort intresse för metoden som på ett kostnadseffektivt och i jämförelse med en fullständig ombyggnad till FTX kan motverka dålig innemiljö i äldre byggnader.

Kategorin ”Övriga projekt” fokuserar på mer teoretiska områden, så som ekonomi och övergripande energimål, samt på kunskapsspridning.

Några intressanta förstudier inom denna kategorin från de senaste åren är följande:


Verksamhetsutvecklingsprojekt är sådana som handlar om hur BeBo-verksamheten kan förbättras, till exempel frågor om kommunikation och kvalitetssäkring.

Några intressanta förstudier inom denna kategorin från de senaste åren är följande:

  • Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt. Förstudien syftade till att ta fram en enkel presentationsmall med ett antal exempel på lyckosamma företagsprocesser och lönsamma investeringar i energieffektivisering. Förstudien och åtta exempel färdigställdes sommaren 2019.
  • Energikrav BeBo – uppdatering av BeBo Godhetstal. Förstudien som genomfördes 2016 syftade till att uppdatera den samling rekommenderade ”energikrav” för byggnaders och delsystems energiprestanda. Denna typ av rekommendation måste kontinuerligt uppdateras i takt med att både energikrav och tillgänglig teknik utvecklas. Inom kort förväntas dokumentet uppdateras med tanke på bland annat de nya BBR-kraven om primärenergi.

Publicerad
Senast uppdaterad