Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

Teknikupphandlingen inleddes med en förstudie som färdigställdes 2009. Denna konstaterar att potentialen till minskad energianvändning i befintliga flerbostadshus genom installation av värmeåtervinning ur ventilationsluften ligger på ca 30 – 40 kWh/m2 Atemp.

Förstudien visade på att ytterst få installationer av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus har genomförts. Viktiga orsaker som anges av fastighetsägare och förvaltare är att det är svårt att få lönsamhet för investering av värmeåtervinning, bl a på grund av att systemen är dyra och medför höga service- och underhållskostnader. Förstudien som framför allt baseras på intervjuer sammanfattar de hinder som upplevs av de olika identifierade målgrupperna fastighetsägare, förvaltare, komponenttillverkare, leverantörer, installatörer och ventilationsentreprenörer. Den största orsaken till att värmeåtervinning inte installeras, inte ens vid annan omfattande renovering, är att det saknas kunskap och utbud av enkla och bra totala system.

Teknikupphandlingen genomfördes under ledning av SABO. Projektet resulterade i att två systemlösningar för värmeåtervinning installerades i sju demonstrationshus. De två systemlösningarna är dels en frånluftsvärmepumplösning där värmen i frånluften återvinns, och en FTX-lösning där ventilationen kompletterats med nya tilluftskanaler och värmeväxling mellan från- och tilluft.

Utvärderingen kan konstatera att båda systemlösningarna för värmeåtervinning fungerar men att det fortfarande finns utvecklingspotential för förbättrad funktion, både vad gäller energi- och kostnadseffektivitet. Utvärderingen kan inte visa på att den ena systemlösningen är bättre än den andra utan att de två systemlösningarna kommer att ha olika egenskaper (fördelar, nackdelar och risk) för främst driftsäkerhet, inomhusklimat, ekonomi och energianvändning med dess relaterade miljöpåverkan. Vid val av systemlösning för värmeåtervinning är det viktigt att titta på byggnadens förutsättningar innan man bestämmer sig. De två systemlösningarna kan passa för olika typer av byggnader men val av system beror också på vilka egenskaper en fastighetsägare prioriterar högst.

Teknikupphandlingen slutrapporterades 2014. Under 2014-2015 genomfördes uppföljande mätningar som ytterligare bidragit till revideringen av de kravspecifikationer som teknikupphandlingen resulterade i.

> Läs mer om Teknikupphandlingen


Teknikutvecklingsprojektet "Rationell isolering av klimatskal (TURIK) - Teknikupphandling"

Teknikupphandlingen inleddes med en förstudie 2010, som pekade på att tilläggsisolering har god potential till energibesparing, och att rationell tilläggsisolering skulle kunna vara en viktig energiåtgärd vid renovering av befintliga flerbostadshus, och bidra till uppfyllelsen av de nationella energimålen.

Flera fastighetsägare, både BeBo-medlemmar och andra, var intresserade av frågan och en beställargrupp bestående av SABO, Helsingborgshem, Lindesbergsbostäder, Sigtunahem, AB Sjöbohem och Svenska Bostäder. Från beställargruppen ställdes ett antal demonstrationshus till förfogande för anbudsgivarna att lämna anbud på, enligt en framtagen kravspecifikation. Tyvärr fick teknikupphandlingen avbrytas 2011 efter att vissa fastighetsägare inte fått några anbud alls och att det i det fall det inkommit anbud endast var en leverantör som uppfyllde kraven.

Då flera av de diskvalificerade anbuden ändå ansågs intressanta, togs projektet vidare som ett teknikutvecklingsprojekt. Detta genomfördes och slutrapporterades 2014, med en rapport där åtta olika tekniska system för tilläggsisolering beskrivs. Av dessa hade hälften också använts i verkliga renoveringsprojekt i Sverige.

> Läs mer om TURIK


Värmeåtervinning från spillvatten

Teknikupphandlingen inleddes med en förstudie 2012. Förstudien pekade på att många av landets befintliga flerbostadshus står inför övergripande upprustningsbehov vad gäller vatten- och avloppssystemen och att värmeåtervinning skulle kunna vara intressant att titta på i samband med sådana renoveringar. Värmeåtervinning skulle kunna utformas passivt med lokala eller centrala värmeväxlare, eller aktivt med värmepumpsteknik.

En kravspecifikation togs fram, med målsättning att skapa en marknadsdriven utveckling av fullständiga system för värmeåtervinning av spillvattenvärme i både befintliga och nyproducerade flerbostadshus. Tyvärr fick teknikupphandlingen avbrytas 2014 då inga fullständiga anbud kom in.

Projektet övergick därefter i ett teknikutvecklingsprojekt där ett antal befintliga installationer utvärderades, vilket rapporterades 2015.
> Läs mer om teknikutvecklingsprojektet

Under 2017-2019 genomförs ytterligare ett projekt där ett antal befintliga installationer utvärderas, då marknaden utvecklats sedan teknikutvecklingsprojektet.
> Läs mer om uppföljningsprojektet


Publicerad
Senast uppdaterad