BeBo 30 års jubileum

För närvarande är fokus för arbetet på i bilden definierade Fördjupningsområden, där de större är de som prioriterats högst hittills. Att känna av både medlemsföretagens och den övriga branschens intresse för vilka frågor som bör drivas är en viktig del av koordineringsuppdraget och det är inte säkert att det är samma Fördjupningsområden som prioriteras under 2020.

BeBo fördjupningsområden 2019

> Läs mer om Fördjupningsområdena och aktiviteterna i dessa


BeBo 30 år

På BeBos webbplats kan du i kalendariet hitta information både om kommande aktiviteter och sådana som är genomförda sedan tidigare.

I de fall vi presenterat mycket material och vill lägga speciellt fokus på resultatet från ett genomfört arrangemang skriver vi ett längre reportage och lägger upp allt material under sektionen ”Om BeBo – Genomförda aktiviteter”.

Frågeställningar som initierats genom diskussioner i BeBo har i flera fall lett till nya projekt, många av dem finansierade via E2B2, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram för energieffektivt byggande och boende. Se nedan för några sådana exempel på nyligen startade projekt.

  • Invändig tilläggsisolering av äldre flerbostadshus, LTH. Projektet inleddes med en förstudie där förutsättningarna för- och erfarenheterna av invändig tilläggsisolering av ytterväggar i Sverige och andra länder med motsvarande klimat kartlades. Metoden har framför allt i Sverige varit förknippad med stora risker både i värme- och fuktsynpunkt, men förstudien visade både att metoden används framgångsrikt på många andra ställen, och att ett genomtänkt förfarande med ett relativt tunt isolerskikt har stor potential att förbättra inneklimatet i många äldre byggnader. Under våren 2019 beviljades LTH projektmedel från E2B2 för att ta fram metodbeskrivningar och utvärdera exempel på dessa i ett antal flerbostadshus.
    > Läs mer om projektet och förstudien

  • Tekniktävling Ventilation, Svensk Ventilation. Nybyggda flerbostadshus har hög lufttäthet, vilket är bra ur energisynpunkt, men detta ställer nya krav på ventilationen, vilket har diskuterats inom Fördjupningsområde Ventilation och ett antal förstudier. Sommaren 2019 beviljade Energimyndigheten finansiering till Svensk Ventilation för genomförandet av en tekniktävling i två delar där dels metoder för ersättningsluft vid spiskåpeforcering, och dels standardiserade och välfungerande samlings- och fördelningslådor i ventilationssystem skall utvecklas. Tävlingen startade i augusti 2019 och vinnarna koras i samband med Nordbygg 2020.
    > Läs mer om tävlingen och problembeskrivningen
Publicerad
Senast uppdaterad