Energimyndigheten har i uppdrag att påskynda energieffektiviseringen i bostadssektorn. Av erfarenhet vet man att demonstrationsprojekt är en verkningsfull metod för att sprida goda idéer och få fler att våga gå i samma spår. Demonstrationsprojekt fungerar som goda exempel för andra fastighetsägare på hur energieffektiviseringsprojekt kan genomföras, vilka tekniker och metoder som kan väljas och vilka resultat som kan uppnås.

Den största potentialen för energieffektivisering finns i det redan byggda beståndet. En stor del av det befintliga bostadsbeståndet är byggt inom ”miljonprogrammet” under rekordåren 1965 – 1975. Vid ett BeBo-seminarium i september 2005 pekades ombyggnaden av dessa ut som ett viktigt arbetsområde för energieffektivisering.

Dessa byggnader är intressanta för energieffektiviseringsprojekt eftersom de är mycket lika vad gäller energistatus, byggnads- och installationsteknik och de ligger nu i tur för upprustning. Dessutom är de många, totalt omfattas 700 000 till 800 000 lägenheter. Om man kan få fler att satsa på energieffektiv ombyggnad kan den totala energianvändningen för bostadssektorn sjunka rejält. En förstudie 2006 visade på åtgärder med hög repeterbarhet och en potential för energieffektivisering av i storleksordningen 4 TWh.

Mot denna bakgrund utvecklades inom BeBo en metod för renovering, som kom att kallas Rekorderlig Renovering. Arbetet startade med ett antal inledande demonstrationsprojekt som gick under namnet ”Ny kostym och respirator”, där bland annat Sigtunahem renoverade området Norrbacka, Alingsåshem renoverade Brogården och Eksta Bostads AB i Kungsbacka renoverade området Apelsinen.

Metoden ger fastighetsägaren ett metodiskt tillvägagångssätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering som ger bästa möjliga utfall på inomhusmiljö, energianvändning och kunskapsuppbyggnad. Konceptet går ut på att sätta samman ett åtgärdspaket som halverar energianvändningen vid renovering av fastigheten.

För att klara att spara 50 % av energin är det nödvändigt att ta ett helhetsgrepp och hitta en kombination av energibesparande åtgärder där de mest kostnadseffektiva åtgärderna kan vara med och betala för åtgärder som kanske inte skulle ha valts som en enskild åtgärd. Totalt sett ska dock hela åtgärdspaketet vid ombyggnaden vara så kostnadseffektivt att det uppfyller rimliga lönsamhetskrav.

Beskrivning av de tre etapperna enligt metoden Rekorderlig Renovering.

Metoden Rekorderlig Renovering utvecklas kontinuerligt i takt med att erfarenheter från fler genomförda projekt sammanställs. Metoden låg till grund för kampanjerna Halvera Mera som startades 2012.

> Läs mer om metoden Rekorderlig Renovering
> Läs mer om några av de första RR-projekten

Publicerad
Senast uppdaterad