Innehåll

Klicka på respektive rubrik för att komma till avsnittet.


Gör en lönsamhetskalkyl

Investeringar i energieffektiv renovering av flerbostadshus är ofta komplext och bör därför behandlas med noggrannhet och eftertänksamhet. Bostadshus är en produkt med lång livslängd på en stabil marknad, varför långsiktiga kalkyler är en nödvändighet. BeBo har tagit fram en Excelbaserad och öppen lönsamhetskalkyl särskild anpassad för energiåtgärder i flerbostadshus. Den bygger på nuvärdesmetoden, som tar hänsyn till både åtgärdens initiala investeringskostnad och drift- och underhållskostnader under åtgärdens livslängd. Du hittar lönsamhetskalkylen och tillhörande manual här.

Det finns även andra verktyg att använda för att göra lönsamhetskalkyler. För lokaler kan det vara lämpligt att använda den metoden som tagits fram inom BeBos systernätverk Belok: Totalmetodiken. Totalmetodiken innehåller flera dokument som vägleder i metoden, samt Totalverktyget som baserat på internräntemetoden kan användas för att beräkna lönsamheten för åtgärder och åtgärdspaket.

I BeBo-förstudien Känslighetsanalys av indata i lönsamhetskalkyler – hantering av risk och osäkerhet från 2017 kartlades hur fastighetsägare arbetar med lönsamhetskalkyler och vilka de utmaningar kopplat till detta som uppfattas som störst. Många upplever att det är svårt att bedöma lönsamhet, att det ofta ställs orimligt höga krav på investeringar, att det är svårt att se lönsamhet med korta kalkylperioder, och att riktlinjer saknas. Förstudien inkluderar en beskrivning av de grundläggande förutsättningarna för lönsamhetsberäkningar och hur olika indata påverkar resultatet. Läs mer om förstudien här.

Lönsamhet är ett viktigt Fördjupningsområde inom BeBo och det finns mycket mer erfarenheter att hämta från genomförda förstudier och projekt, även sådana som inte har direkt med energieffektiviserande renovering att göra. Läs mer Fördjupningsområde Lönsamhet här, klicka gärna in på avslutade projekt och aktiviteter.

Energi- och effektkostnader

En viktig indata i en korrekt utförd lönsamhetskalkyl för en energieffektiviseringsåtgärd är kostnadsbesparingen för den energi som åtgärden sparar. Hur stor denna blir beror på hur de aktuella energiprismodellerna för värme och el för det specifika projektet är uppbyggda, och samma åtgärd (med samma energibesparing) ger inte samma kostnadsbesparing i olika el- och fjärrvärmenät.

Inom BeBo-förstudien Kostnadsbesparing vid energieffektivisering i förhållande till differentierade el- och fjärrvärmepriser från 2017 studerades hur de löpande kostnaderna för energi består av flera komponenter. För fjärrvärme är prismodellen ofta differentierad över året, med priskomponenter baserade på effektuttag, användning, returtemperatur och/eller flöde. Även elpriset beror på nät, effektuttag och användning. Att prismodellerna varierar mellan leverantörer gör att det blir svårt att räkna på och jämföra kostnadsbesparingar av energieffektiviseringsåtgärder. Inom förstudien undersöktes möjligheterna att ta fram ett verktyg för att kunna visualisera och jämföra kostnadsbesparingar med olika prismodeller och ett Excelvaserat och öppet prototypverktyg kallat PRISMO togs fram. Verktyget uppdateras inte kontinuerligt men kan användas som inspiration. Läs mer om förstudien här, samt läs mer om PRISMO och tillhörande manual här.

Som underlag för ovan nämnda förstudie användes BeBo-projektet Ett hus, fem möjligheter – Åtgärdsjämförelse från 2014 och en ytterligare föregående studie Energieffektivisering i förhållande till fjärrvärmepriset – Åtgärdsjämförelse från 2011. Resultaten från dessa studier visar att hur priset på fjärrvärme varierar över året ofta innebär att åtgärder som att tilläggsisolera tak eller att injustera värmesystemet ger högre kostnadsbesparing än energibesparingen, medan åtgärder som IMD tappvarmvatten eller termisk solvärme ger högre besparing av energi, men inte samma kostnadsbesparing.

Åtgärdskostnader

Vad olika åtgärder kostar varierar över tid och beroende på projektets förutsättningar. En konsult kan hjälpa till med att ta fram riktpriser för olika åtgärder baserat på genomsnittliga prislistor (t ex Repab, Wikells etc). Fråga helst flera leverantörer om offert för att kunna jämföra priser.

Finansieringskostnader

De investeringar som krävs vid en energieffektiviserande renovering kräver ofta att fastighetsägaren lånar pengar.

I vissa fall kan det vara möjligt att genom att just fokusera på energieffektivisering i ett renoveringsprojekt erhålla bättre lånevillkor, så kallade gröna lån. I BeBo-förstudien "Kartläggning av möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder" från 2019 sammanställdes information och fastighetsägares erfarenheter av då aktuella gröna finansieringslösningar. Läs mer om denna förstudie här.

Som led i den gröna given lanserades år 2020 EU:s taxonomi vars syfte är att främja miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin ska hjälpa investerare att jämföra investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv och på så sätt styra mot investeringar som bidrar till att uppfylla miljömålen. I BeBo-förstudien Taxonomin - möjligheter till gemensam tolkning och tillämpning från 2022 konstateras att det finns många krav på uppfyllnad men få krav på redovisning och dokumentation, vilket innebär att branschöverskridande tolkningar och förhållningsätt kommer att behövas tas fram. Detta kan komma att påverka förutsättningarna för lånefinansierade investeringar framöver. Läs mer om denna förstudie här.