Projektbenämning

Tolkningar och möjligheter med EU Taxonomin - Ur ett fastighetsägarperspektiv

Ansvarig

Ola Larsson, WSP

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Lönsamhet

Bakgrund

Som led i den gröna given lanseras EU:s taxonomi vars syfte är att främja miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin ska hjälpa investerare att jämföra investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv och på så sätt styra mot investeringar som bidrar till att uppfylla miljömålen. Rapporten ska även om möjligt ta fram och föreslå gemensamma tolkningar.

Syfte och mål

Målet är att resultaten från studien ska underlätta för såväl finansiärer som fastighetsägare, byggföretag och installatörer, att ha en gemensam syn på olika delar och kravställningar enligt taxonomin.

Resultat

Arbetet med att analysera hur taxonomin kan komma att påverka fastighetsägare är komplext. Det är många aktörer som arbetar med att analysera dokumentet, från olika perspektiv och gör därmed olika tolkningar. Taxonomin ställer många krav på uppfyllnad men innehåller få krav på redovisning och dokumentation. Det innebär att branschöverskridande tolkningar och förhållningsätt kommer att behövas tas fram. Då taxonomin är tänkt att fungera som ett levat dokument så kommer detta arbete behöva ske även framgent. Det är även troligt att det i taxonomins linda kommer att finnas stor tillit till de granskade aktörer men att kravbilden allt eftersom kommer att skärpas.

Arbete med taxonomin är långt ifrån avslutat och i arbetet har ett par lämpliga fortsättningssteg identifierats. Till en början vore det lämpligt om representanter från Belok och Bebo skulle tillsammans med branschorganisationen fastighetsägarna har en genomgång med FAR samt Bankföreningen för att förankra de tolkningar som fastighetsbranschen redan gjort samt ta en gemensam dialog om hur frågor där stor osäkerhet råder kan hanteras.


Färdigställd rapport


Publicerad
Senast uppdaterad