Projektbenämning Optimering av solelnytta genom smart mikronät och brukare
Ansvarig

christer@eksta.se

charlotta.winkler@wsp.com

Projekttid 2020-2022
Fördjupningsområde

Solenergi

Smarta stadsdelar och Energigemenskaper

Bakgrund

På samma sätt som delning av solvärme har varit möjlig genom närvärmenät i fastighetsområden, vilket möjliggör placering av solfångare på gynnsamma tak och att själv tillgodose energibehov på andra byggnader, finns det incitament att göra samma med egenproducerad solel. Eksta vill genom utvecklingsprojekt av detta slag förbereda sig, och i en förlängning även byggbranschen, inför utmaningar som kan förväntas av branschen kopplat till pågående energiomställning till mer förnybar energiförsörjning. Placeringen för detta utvecklingsprojekt är i Ekstas bestånd i Fjärås i Kungsbacka kommun.

Syfte och mål

Projektets huvudmål var att utvärdera teknik och affärsmodeller för att öka lönsamheten för solcellsanläggningar i bebyggd miljö. Ett annat projektmål var att utreda hur slutanvändare av solel kan involveras i affärsmodeller för att öka egenanvändningen av solel inom mikronätet. I detta fall har Internet-of-Things, IoT, för smart styrning använts med målet att utveckla en Blockchain-baserad modell för en energigemenskap vid Eksta.

Studiebesök vid mikronätet i Fjärås. Bildkälla WSP Sverige AB
Tidig förberedning för utökning av mikronätet genom förläggning av tomslangar. Bildkälla WSP Sverige AB

Resultat

Under installation och idrifttagande har flera utmaningar kopplat till hård- och mjukvaror påverkat negativt, detta har begränsat tiden för utvärdering. Resultaten visar att den totala egenanvändningsgraden för producerad solel inom mikronätet är 87 % för tre månader, detta är något lägre än det teoretiskt beräknade värdet för samma månader, som visade 98 %. Avvikelsen härleds till bristerna som inte kunnat avhjälpas under projektets gång och utvärdering visar att det finns en potential för ökning av detta värde.

Inom projektet har potentialen för att utöka befintligt mikronät med fler solcellsanläggningar, fler byggnader och laddstationer för elfordon utvärderats. Resultaten visar att det finns potential för att installera mer solcellseffekt med fortsatt hög egenanvändning och därmed bibehållen lönsamhet.

Inom ramen för projektet utvecklades en Blockchain-baserad affärsmodell med syfte att ge incitament för brukare att öka sin flexibilitet och sitt engagemang kring användning av producerad solel.


Färdigställd rapport


Publicerad
Senast uppdaterad