Projektbenämning

Energibesparingsåtgärder inom flerbostadshussektorn – Förstudie

Ansvarig

Björn Berggren, Sveriges Allmännytta

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Boende och inomhusmiljö

Bakgrund

Kriget i Ukraina har fört med höga och kraftigt varierande elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. Utöver att elsituationen är kraftigt ansträngd så påverkar rådande situation råvaru-priser som i sin tur påverkar kostnader för uppvärmning, även där el inte används. Det gäller framförallt där gas nyttjas för uppvärmning. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen samt behovet av värme och kyla. Minskad elanvändning bidrar till dämpade elpriser, minskade kostnader genom minskad användning, visar på solidaritet och minskar risken för elbrist.

Flera energibolag, bostadsbolag och intresse- och medlemsorganisationer har olika energispartips. Informationen om den potentiella besparingen varierar och är ofta baserat på gammal teknik. I flerbostadshus står hushållen för den större delen elanvändningen varför även energisparkampanj även måste omfatta dessa.

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att stödja Energimyndigheten i framtagande av material för deras Energisparkampanj.

Det övergripande syftet är att minska energianvändningen i Sverige i första hand på kort sikt. Men även informera om risker och konsekvenser för innemiljön vid besparingsåtgärder.

Resultat

Förstudien har resulterat i ett PM som är avsett som underlag för både Energimyndighetens energispartips för flerbostadshus och för BeBos tips på energieffektivisering. I PM:et finns en sammanställning av energieffektiviseringstips som riktar sig till både fastighetsägare och de boende i lägenheterna.

Tipsen fokusera både på strategiskt energiarbete, åtgärder för ändrat brukarbeteende, driftoptimering och investeringsåtgärder.

Ta del av PM:et nedan.Publicerad
Senast uppdaterad