Projektbenämning

Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder - Förstudie

Ansvarig

Andreas Ericson, WSP

Projekttid

2022-03-21 till 2022-10-31

Fördjupningsområde

Klimatskärm

Klimatpåverkan

Bakgrund

Ett vanligt förekommande behov i flerbostadshus är renovering eller byte av fönster. Fönstren kan vara gamla och uttjänta och i stort behov av omfattande renovering eller att bytas ut. På vissa byggnader är fönstren dock i bra skick, men leder till stora energiförluster och ger dålig inomhuskomfort.

Vid fönsterrenovering finns flera vägar att gå. Det är inte lätt för en fastighetsägare att fatta beslut om tillvägagångssätt och vilka val som bör göras vid renoveringen. Fönsteråtgärder, om de görs rätt, ger sänkt energianvändning och därmed en lägre klimatpåverkan från användning av byggnaden.

I rapporten ”Återbruk och LCA vid renovering”presenteras LCA-jämförelse mellan byte till nya fönster och att renovera befintliga fönster. Jämförelsen gäller ett specifikt flerbostadshus på en ort och ett case. Studien visar att det inte nödvändigtvis finns en stor skillnad i klimatpåverkan mellan fönsterbyte och fönsterrenovering. Det är därför inte helt enkelt att se vilket alternativ som är bäst ur ett klimatperspektiv.

Det finns behov av att noggrannare undersöka klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder.

Syfte och mål

Förstudien ska svara på följande frågor:

  • Hur påverkar olika sorters fönsteråtgärder – exempelvisvis utbyte, renovering – en byggnads energianvändning?
  • Hur påverkar dessa fönsteråtgärder utsläppsposterna i LCA-skede B1-B7

Förstudien ska resultera i en analys som kan ge fastighetsägare en övergripande bild av hur olika fönsteråtgärder påverkar utfall med avseende på klimatbelastning och energiförbrukning. Särskilt kan resultatet användas av bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare och skapa en ökad beställarkompetens.

Inom förstudien kommer även ett enklare excelverktyg tas fram för att kunna jämföra energibesparing och klimatpåverkan för olika fönsteråtgärder

Resultat

Förstudien konstaterar att fönsterbyte är den bättre lösningen för att minska såväl energiförbrukning som långsiktig klimatpåverkan, detta framför allt på grund av det avsevärt bättre förväntade U-värdet för nya fönster. Att tilläggsisolera fönster kräver dock mindre material och är därför initialt en mindre klimatbelastning. Den lägre energiförbrukningen efter fönsterbyte medför att klimatpåverkan totalt sett blir lägre under åtgärdens tekniska livslängd jämfört med tilläggsisolering, förutsatt att nytillverkade fönster håller hela sin tilltänkta livslängd.

En förhoppning är att teknisk bakgrund, intervjuer med expertis och beräkningsverktyg från denna förstudie kan användas för att förbättra beställares kunskaper kring olika fönsteråtgärder.

En aspekt som inte tagits upp i förstudien, men som framgick ur intervjuer, är avsaknaden av transparenta metoder för renovering. I dagsläget finns inte samma kravställning på redovisning och kvalitet för renoverande åtgärder. Dessutom kan laboratorietester av fönster bli missvisande då kvaliteten på befintliga fönsterbågar och karmar kan variera. Det finns metoder för renovering på marknaden, men kontrollen av dessa ger utrymme för bättringspotential.


Färdigställd rapport

Förstudie - Klimatpåverkan i relation till energibesparing vid fönsteråtgärder


Kontaktperson Bebo
Publicerad
Senast uppdaterad