Projektbenämning

Laststyrning - Förstudie

Ansvarig

Mari-Liis Maripuu och Victoria Edenhofer, CIT Renergy

Jens Penttilä och Göran Werner, WSP

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Effekthantering

Bakgrund

Utöver den uppenbara samhällsnyttan av att minska fastigheters effektbehov ger det också fastighetsägaren kostnadsbesparingar i form av minskade fasta abonnemangsavgifter och minskade energikostnader.

Byggnader har flera delsystem som samverkar och behöver styras och regleras med hänsyn till varandra för att hantera och minska effekttoppar. Antalet delsystem är ofta större i lokalbyggnader än i flerbostadshus, även om variationen inom lokalsektorn är stor beroende på typ av verksamhet.

Idag saknas övergripande information och kunskap om hur fastighetsägare bäst kan samköra fastighetens olika delsystem för att styra och minska effektuttaget och därmed möjliggöra effektflexibilitet.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att genomlysa och sammanställa vilka behov som finns hos fastighetsägare gällande metoder, funktioner och anvisningar om hur samkörning av byggnadens olika delsystem bör ske för att reducera och styra effektuttaget från det allmänna elnätet.

Resultat

I förstudien har det kartlagts och påvisats att det finns utvecklingsbehov för metoder och funktioner för laststyrning och effektreduktion både för lokaler och bostäder. Fastigheter blir alltmer komplexa och det krävs system som kan hantera detta. Exempelvis finns behov av utveckling av systemlösningar som hjälper till att köra batterier för maximal nytta. Utifrån denna studie visas också behov av branschgemensam standard för kommunikation mellan olika komponenter. Denna kommunikation är helt nödvändig för att bygga smarta driftstrategier.

Även om det finns en del produkter och lösningar på marknaden för laststyrning, var alla intervjuade fastighetsägare överens om att det behövs utveckling av nya lösningar, system och produkter. Fastigheter blir alltmer komplexa och det krävs system som kan hantera detta.


Färdigställd rapport

Ta del av förstudien HÄR!


Publicerad
Senast uppdaterad