Projektbenämning

Innovationsupphandling Bostads-FTX

Ansvarig

Margot Bratt, WSP

Projekttid

2022-05 - 2022-12

Fördjupningsområde

Installationer

Bakgrund

Under 2014 genomförde Bebo en teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för frånluften i befintliga flerbostadshus. Teknikupphandlingen ledde till att flera energieffektiva systemlösningar togs fram och fick spridning på marknaden. Fokus låg på att få fram en helhetslösning som var enkelt för fastighetsägarna att beställa och installera i befintligt bestånd.

I samband med att kraven på energiprestanda i byggnader har ökat har även kraven på ventilationsaggregaten höjts. Erfarenheter från installationer av FTX-aggregat pekar på att de inte alltid levererar projekterad funktion utan drar mer energi än beräknat och inte ger den förväntade energibesparingen. Påfrysning och avfrostning i FTX-aggregat har identifierats som ett problem i att uppnå god funktion och projekterad energiprestanda. Beaktande av fukt i avluften är en anledning till problemet.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att sammanställa och beskriva fastighetsägares problem med nuvarande systemlösningar för bostads-FTX samt formulera en kravspecifikation som motsvarar de behov av prestanda, egenskaper och funktioner som behöver utvecklas.

Resultat

En kravspecifikation har tagits fram utifrån erfarenheter som inhämtats från fastighetsägare samt vid diskussion med leverantörer och andra aktiva i branschen. Kraven som listas utgår från problemställningar och identifierade utvecklingsområden.

Kravspecifikationen uttrycks som funktionskrav och tekniska krav samt behov som fastighetsägaren har. Utgångspunkten har varit att inte låsas in för mycket mot en förbestämd lösning. Tanken är ge frihet till leverantörerna att vara innovativa och komma med förslag på hur behovet i kravställningen kan tillgodoses. Fortsatt arbete med kravspecifikationen för att ytterligare förfina kravdetaljerna kan behöva göras, främst med kompletterande beräkningar och mätningar för fuktinnehåll i frånluften per timme eller motsvarande tidsperiod över dygnet.

Ambitionen med kravspecifikationen är att den ska kunna utgöra grund för en BeBo och branschstandard som kan användas av alla, medlemmar och icke medlemmar.

Kravspecifikationen finns som bilaga i rapporten. Ta del av både förstudie och kravspecifikation nedan.


Rapport:

Bilaga - Workshop:


Publicerad
Senast uppdaterad