Projektbenämning

Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar – Förstudie

Ansvarig

Thomas Sundén, Sustainable Innovation

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Klimatskärm

Bakgrund

Vid upphandling av större klimatskalsåtgärder upplever många fastighetsägare att det är svårt att säkerställa att krav på energieffektivisering nås – framför allt vid totalentreprenader. Inom ramen för den av Energimyndigheten finansierade genomförbarhetsstudien – Nya affärsmodeller och upplägg för effektivare renovering av allmännyttans bostadsbestånd har en förstudie för Ytterväggar med förbättrad prestanda genomförts. Förstudien har utgått från målsättningen att en ny affärsmodell för tilläggsisolering av ytterväggar som ställer ökat krav på uppfyllande av utlovad energiprestanda till beräknad kostnad kan minska byggkostnader och öka energieffektiviseringen. Affärsmodellen innebär att systemleverantören eller entreprenören tar ett fullt ansvar som totalentreprenör för att väggarna uppnår överenskommet pris och energiprestanda.

Den framtagna affärsmodellen har testats i ett teknikupphandlingsprojekt, med en demonstration av entreprenadmodellen på ett referenshus hos Telgebostäder. I projektet användes effektsignaturen som ett mått på energiprestanda. Resultaten visar på möjligheten att tillämpa effektsignaturen för en standardiserad metodik för uppföljning av energiprestanda.

Inom den genomförda teknikupphandlingen har en vägledning för upphandling med tillhörande förfrågningsunderlag tagits fram. Denna vägledning behöver bredare spridning för att affärsmodellen sammantaget ska ha möjlighet att nå marknadspenetration.

Syfte och mål

Förstudiens målsättning var att genom uppfyllnad av nedanstående delmål bereda vägen för en innovationsupphandling som ska nå marknadsgenomslag för nyttjande av den utvecklade affärsmodellen och effektsignaturmetoden gällande tilläggsisolering av ytterväggar.

Förstudiens delmål var att:

  1. Vidareutveckla effektsignaturmetoden som redskap för att följa upp funktionsmål avseende förbättrad energiprestanda.
  2. Utveckla ett förfarande för energiberäkningar som ska tillämpas som verifikat vid upphandling.
  3. Ta fram hur funktionsgarantier för tilläggsisolering ska kunna formuleras.
  4. Formera beställargrupp bland BeBo och Sveriges Allmännyttas medlemmar.
  5. Identifiera 3 - 4 pilotprojekt för genomförande inom ramen för en innovationsupphandling under perioden 2022 - 2024.

Syftet på längre sikt var att genom denna förstudie förbättra möjligheterna att genomföra en innovationsupphandling för att nå marknadsgenomslag för den framtagna affärsmodellen. Syftet med förstudiens enskilda moment beskrivs nedan.

Resultat

Resultatet har på ett tydligt sätt berett vägen för en innovationsupphandling och arbetet inom förstudien har lyckats ställa om marknaden till att acceptera att större ansvar för energiprestandaökningen av en fasadrenovering i framtiden ska läggas på entreprenör/ systemleverantör.

Effektsignaturmetoden har vidareutvecklat som redskap för att följa upp funktionsmål avseende förbättrad energiprestanda och ett förfarande för energiberäkningar har utvecklats som ska tillämpas som verifikat vid upphandling. Inom förstudien har även exempel på hur funktionsgarantier för tilläggsisolering ska kunna formuleras tagits fram.

En beställargrupp har formats och 5 planerade upphandlingar har identifierats som kan ingå som piloter i den kommande innovationsupphandlingen. Samtidigt har förstudien även förtydligat det fortsatta behovet av kunskapsspridning och dialog med branschen och därför även bildat en referensgrupp med 5 bostadsbolag som vill följa den kommande innovationsupphandlingen.

Ta del av förstudien nedan.Kontaktperson Svein Ruud, RISE
Publicerad
Senast uppdaterad