Projektbenämning

Innovationsupphandling av byggnadsintegrerade solcellslösningar

Ansvarig

Charlotta Winkler, WSP

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Solenergi

Bakgrund

Under lång tid har forskning och teknikutveckling drivits för byggnadsintegrerade solcellslösningar (BIPV) både i och utanför Sverige. BIPV definieras genom att produkten som installeras har minst ytterligare en funktion förutom att generera el. Som resultat av EU:s mål att öka el från förnybara energikällor liksom dess byggnadsdirektiv för nära-noll energibyggnader beräknas marknaden för både utanpåliggande och integrerade solceller öka avsevärt.

Kunskapsbyggnad kring BIPV har pågått under det senaste decenniet och internationellt finns databaser som listar goda exempel liksom leverantörer. Utveckling av applikationer i Sverige sker via forsknings- och utvecklingsprojekt, men även i pilotprojekt i fastighetsbranschen.

Syfte och mål

Förstudien som genomförts i samverkan mellan nätverken BeBo och Belok har syftat till att utreda vägar för att gynna en ökad applicering av byggnadsintegrerade solceller, specifikt om det finns förutsättningar och behov för att genomföra en innovationsupphandling för att utveckla produkter anpassat till bygg- och fastighetsbranschen.

Resultat

Förstudien visar att det som hindrar ökad användning av byggnadsintegrerade solceller i dagsläget inte är relaterat till utveckling av produkter genom en innovationsupphandling. I stället visar resultaten på att det finns grundläggande frågeställningar som först behöver besvaras. Utmaningarna finns snarare i byggprocessens projekteringsskede för projektörer liksom beställare kopplat till byggnadsintegrerade solceller.

Utifrån förstudiens resultat har tre alternativ identifierats för en att gynna fortsatt utveckling av BIPV i Sverige; kunskapsuppbyggnad, utveckling av metodik för BIPV i byggprojekt och produktutveckling i samverkan. Närmre beskrivning av förslagen liksom hela förstudien kan hämtas via länken nedan.Publicerad
Senast uppdaterad