Projektbenämning

Energikrav BeBo

Ansvarig

Andreas Holmén, WSP

Katarina Westerbjörk, WSP

Projekttid

2022

Bakgrund

I grunden gäller samma energikrav vid ombyggnationsprojekt som vid nybyggnationsprojekt i BBR. Dock kan kraven vid ombyggnation justeras beroende på vilka förutsättningar som finns för byggnaden som skall byggas om. Det kan därför vara svårt att veta vilka krav som är rimligt att ställa vid ombyggnation.

Med målet att vara ett stöd till fastighetsägare som vill energieffektivisera sitt byggnadsbestånd togs Energirelaterade Godhetstal fram av BeBo år 2013. Dokumentet innehöll minimikrav för energieffektivitet, rekommenderade tuffare krav för energieffektivitet samt vad som är viktigt att tänka på för att kunna åstadkomma god energieffektivitet. Detta dokument uppdaterades år 2017 och fick då det lite tydligare namnet Energikrav BeBo. Nu har dokumentet åter igen uppdaterats för att vara aktuellt.

Utöver energikrav för ombyggnation så har rekommenderade krav för nybyggnation av flerbostadshus tagits fram.

Syfte och mål

Syftet med Energikrav BeBo är att vara ett stöd för byggherrar som önskar bygga med bättre prestanda än vad BBR kräver.

Målet med denna översyn, uppdatering och komplettering är att säkerställa att dokumentet hålls aktuellt så att det kan utgöra ett stöd till målgruppen.

Resultat

Förstudiens huvudsakliga resultat är uppdateringen av dokumentet Energikrav BeBo (se bilaga). Förslag på två nivåer har tagits fram, en nivå som till stor del baseras på angivna miniminivåer i BBR (Nivå B) och en nivå som anger tuffa men ändå rimliga krav för god energieffektivitet (Nivå A). Dessutom finns tips på vad som bör beaktas vid olika åtgärder.

I det uppdaterade Energikrav-dokumentet har krav som finns att hitta i Boverkets byggregler uppdaterats i enlighet med senaste version av BBR (t.o.m. BFS 2020:4). Relevanta krav som inte finns att hitta i BBR samt tuffare krav (Nivå A) har stämts av genom inläsning av relevanta publicerade dokument samt genomgång tillsammans med expert.

Ett nytt avsnitt har även lagts till med energikrav för nybyggnation av flerbostadshus. För energikraven vid nybyggnation har endast en nivå använts och denna nivå motsvarar vad som krävs för att kunna certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Silver.

Denna förstudie är en fortsättning av projektet Energikrav Bebo (2017)


Färdigställd rapport


Publicerad
Senast uppdaterad