Riksdagen har beslutat om nationella mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Jämfört med nivån 1995 bör energianvändandet halveras till 2050, med delmålet 20 procent till 2020. Sverige har även åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020, och i detta väger bygg- och fastighetsbranschen tungt, då bostäder och lokaler står för 30-35% av Sveriges energianvändning idag. Baserat på detta är energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet oerhört viktigt.

Syftet med Energikrav BeBo för flerbostadshus är att stötta byggherrar som vid ändring och ombyggnation önskar uppnå bättre prestanda än BBR:s minimikrav. Genom att fastställa rekommenderade Energikrav BeBo för byggnaders och delsystems prestanda, underlättar man för beställare och andra i branschen vid bland annat upphandlingar.

Energikrav BeBo är indelade i fem områden:

  • Klimatskal
  • Ventilation
  • Uppvärmning
  • Styr, regler och övervakning
  • Övrigt

Energikrav BeBo i version nr 3 från 2017, är avstämd mot BBR 25. Den är en uppdatering av dokumentet "Energirelaterade Godhetstal". Motivet till att tillhandahålla och uppdatera denna skrift är att energikraven på ombyggnad i byggreglerna är otydliga, samt att det saknas sammanställning av energikrav för olika delsystem inom flerbostadshus för fastighetsägare att hänvisa till.

Läs mer om hur den senaste versionen av Energikrav BeBo togs fram på länken nedan.

> Uppdatering Energikrav BeBo (tidigare Godhetstal) - Förstudie

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad