Riksdagen har beslutat om mål för energieffektivisering där Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.1 En sektor som identifierats som viktig för detta mål är Resurseffektiv bebyggelse. Bygg- och fastighetssektorn stod år 2019 för ca 34 % av Sveriges totala energianvändning, varav ca 70 % gick till uppvärmning av byggnader.2 Riksdagen har även beslutat om mål att Sverige ska nå nettonollutsläpp till år 2045, där ett delmål är att minska utsläppen av växthusgaser med 63 procent till 2030 (jämfört med 1990 års nivå).3 År 2019 stod bygg- och fastighetssektorn för drygt 20 % av Sveriges totala utsläpp, varav 25 % kommer från uppvärmning av byggnaderna.4 För att nå uppsatta mål om energieffektivitet och nettonollutsläpp är energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet viktigt. Mer energi- och resurseffektiva byggnader bidrar också till andra nyttor, såsom ett mer flexibelt och robust energisystem, samt frigör produktionskapacitet till elektrifiering av samhället.

Syftet med dessa Energikrav BeBo för flerbostadshus är att stötta byggherrar som vid ändring och ombyggnation önskar uppnå bättre prestanda än BBR:s minimikrav.
Genom att fastställa Nivå B -krav som ska motsvara en miniminivå och Nivå A -krav som ska motsvara en tuff men ändå rimlig nivå för byggnaders och delsystems prestanda underlättar man för beställare och andra i branschen vid bland annat upphandlingar. De flesta specifika kravnivåer i Energikrav BeBo går att följa upp i byggnaden genom mätning, efter genomförd ändring eller efter ombyggnad.

Energikrav BeBo är indelade i sex områden:

  • Klimatskärm
  • Ventilation
  • Uppvärmning
  • Styr, regler och övervakning
  • Övrigt
  • Nybyggnadskrav

Energikrav BeBo i version nr 4 från 2022, är avstämd mot BBR 29. Det är en uppdatering av version nr 3 från 2017. Motivet till att tillhandahålla och uppdatera denna skrift är att energikraven på ombyggnad i byggreglerna är otydliga, samt att det saknas sammanställning av energikrav för olika delsystem inom flerbostadshus för fastighetsägare att hänvisa till.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad