Projektbenämning

Laddinfrastruktur i fastigheter - Förstudie

Ansvarig

Philip Junghahn, WSP

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Laddinfrastruktur

Bakgrund

Medlemmarna i BeBo och BeLok har efterfrågat ett samordnat grepp för att kunna effektivisera informationsflödet och stärka den anpassade informationen. År 2019 skapades därför ett fördjupningsområde inom både BeBo och Belok för laddinfrastruktur. Syftet med detta fördjupningsområde är att tillsammans precisera medlemsföretagens behov och intressen inom området. Ett övergripande mål med fördjupningsområdena är att ta fram ramar, riktlinjer och inriktning för potentiella projekt tillsammans med branschaktörer.

En enkätundersökning skickades ut 2018 till BeBo:s och Belok:s medlemsföretag samt centrala branschaktörer. Enkäten pekade bland annat på behovet av ett samordnande forum för laddinfrastruktur, detta presenterades på ett seminarium våren 2019. Enkäten och seminariet följdes upp med djupintervjuer under hösten 2019 och sammanställdes i ett PM med namnet ”Erfarenheter, möjligheter och utmaningar”. Då det hänt mycket i den tekniska utvecklingen kring laddinfrastruktur sedan 2019 ses ett behov av att ånyo kartlägga medlemsföretagens erfarenheter samt vad marknadens aktörer erbjuder.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att kartlägga produkter och system som finns på marknaden, sammanställa erfarenheter hos företag som installerat olika typer av system, samt analysera fastighetsägares behov inför att möta ökad efterfrågan på laddinfrastruktur. Målet med förstudien är att underlätta för fastighetsägare att välja tekniska och administrativa system och lösningar.

Resultat

Utredningen visar att den installerade tekniken är ändamålsenlig och har en teknisk livslängd som är tillräcklig även vid kommande teknikskiften. Idag är fortfarande laddhastighet, betalningslösningar och bokningssystem på utvärderings- och utvecklingsstadiet. Nya tekniker kommer sannolikt att hantera laddning utefter förarens behov och körmönster mer effektivt.

Tillgång till bekväm och okomplicerad laddning till rimliga priser är nyckelfaktorer för en fortsatt snabb omställning. De senaste åren har det blivit allt tydligare att laddning i anslutning till bostaden är mer eller mindre ett krav för transporter i vardagen. För att den stora gruppen boende i flerbostadshus ska genomföra bytet till elbil krävs en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur inom fastigheter, på fastighetsnärliggande gatumark och på publika parkeringsytor.

Priset för el som drivmedel bedöms som betydelsefullt i en privatpersons kostnadskalkyl för att gå över till elbil. Även om massmarknaden för elbilar nu har inletts är priserna på elbilar fortsatt höga och en stor andel av elbilarna säljs till företag.


Färdigställd rapport

Laddinfrastruktur i fastigheter


Publicerad
Senast uppdaterad