Projektbenämning

Behovsanpassad värmereglering - En förstudie om nyttan, erfarenheter, m.m.

Ansvarig

Daniel Olsson, CIT Renergy

Projekttid

2022

Fördjupningsområde

Digitalisering

Bakgrund

Som komplement till renovering och ombyggnation kan fastigheters uppvärmningsbehov minskas genom förbättrad värmereglering. Energibesparingspotentialen i att sänka framledningstemperatur genom förbättrad reglering är stor då flerbostadshus ofta har en högre inomhustemperatur än vad som skulle behövas. Det finns idag goda förutsättningar för behovsanpassning av central framledningstemperatur i flerbostadshus genom bland annat återkopplande rumsmonterade temperaturgivare.

Det generella kunskapsläget kring rumsåterkopplad värmereglering är dock lågt och oberoende studier saknas. En sammanställning av kunskapsläget och kvantifiering av nyttan, baserad på in-samlade mätdata från många hus, är önskvärd och relevant för såväl enskilda fastighetsägare, energi-och driftansvariga som energitjänsteleverantörer.

Syfte och mål

Förstudien syftar till att sammanfatta, sprida och utveckla ny kunskap om potentiell minskning av värmebehov i flerbostadshus med rumsåterkopplad och annan behovsanpassad värmereglering. Genom att sammanställa erfarenheter och kunskapsläget i fastighetsbranschen syftar förstudien också till att ge svar på andra närliggande aspekter än energianvändning.

Ett mål är att resultaten ska kunna utgöra underlag inför investerings- och inriktningsbeslut för fastighetsägare. För energitjänsteföretagen kan resultaten komma till nytta genom att de kan hänvisa till en oberoende studie.

Resultat

Bland fastighetsägare med erfarenhet av behovsanpassad värmereglering är erfarenheterna generellt positiva, och man uppger att det sparar värmeenergi. Hur mycket som sparas beror dock till stora delar på vad som händer med temperaturnivåerna inomhus. Om temperaturerna från början är höga finns det en stor besparingspotential. I hus som tidigare varit undertempererade kan värmeanvändningen i stället öka, men då har man å andra sidan också fått en ökad komfort.

Analys av mätningar var inte utan frågetecken, men en rimlig tolkning är att besparingarna i genomsnitt var 6 respektive 10 kWh/m2 och år, vilket ligger i linje med de sammantagna erfarenheterna från samtalen med fastighetsägare och EcoGuard. Dock uppgav de tillfrågade energitjänsteleverantörerna lite högre genomsnittlig besparing än så.


Färdigställd rapport

Rapport:

Presentation:

I början av april presenterade Daniel Olsson resultatet från BeBo-förstudien Behovsanpassad värmereglering vid en kostnadsfri föreläsning i EMTF Göteborg. Du kan ta del av föredraget HÄR!


Publicerad
Senast uppdaterad