För att få en byggnad att vara energieffektiv är det först och främst viktigt att minimera värmeförlusterna genom byggnadens klimatskärm. Detta görs med god värmeisolering i väggar, fönster, tak och grund.

Äldre byggnader kan behöva förbättra denna värmeisolering med byte till energieffektivare fönster och ytterdörrar, extra vindsisolering eller med tilläggsisolering av fasaden. Detta görs lämpligen i samband med en renovering, när det finns ett underhållsbehov som behöver åtgärdas.

Att renovera fasaden är många gånger ett omfattande och kostsamt projekt. Många upplever problem med att otydliga ansvarsgränser mellan de som ska leverera ett system och de som ska montera systemet samt svårigheter att säkerställa att krav på energieffektivisering nås. I den genomförda teknikupphandlingen TURIK finns framtagna kravspecifikationer som kan fungera som stöd vid upphandling, och i en pågående innovationsupphandling testas en ny affärsmodell.

Pågående projekt och aktiviteter

Innovationsupphandling Tilläggsisolering av ytterväggar - Syftet med detta projekt är att nå större marknadsgenomslag för den affärsmodell för fasadisolering som tagits fram i en tidigare teknikupphandling. Projektets målsättning är att bygga vidare på de goda resultat som föregående teknikupphandling och förstudie genererat samt skala upp och sprida utvecklad affärsmodell och energisignaturmetod.

Avslutade projekt och aktiviteter

Läs mer HÄR!


Kontaktperson och mer information

Kontakta Svein Ruud för mer information.

Anmäl dig gärna till nyhetsbrevet och följ oss på LinkedIn och YouTube.