Projektbenämning Rationell isolering av klimatskal (TURIK) - Teknikupphandling
Ansvarig Kristina Mjörnell, SP
Kontakt kristina.mjornell@sp.se
Projekttid 2010-2014

Teknikupphandlingen ”Teknikupphandling av rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus” startade därför att det finns behov av utveckling av rationella lösningar för bättre energiprestanda hos klimatskärmen – i första hand ytterväggar – anpassade för energieffektivisering av befintliga byggnader. Syftet med teknikupphandlingen var att få en marknadsdriven utveckling av rationella lösningar för förbättrad energiprestanda (isolering och täthet) hos klimatskärmen. Lösningarna ska kunna produceras och monteras på ett rationellt sätt, vara kostnadseffektiva, ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och vara beständiga vilket innebär lågt underhållsbehov och låg risk för skador.

Teknikupphandlingen initierades av en beställargrupp med representanter från BeBo, (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus), SABO, Helsingborgshem, Lindesbergsbostäder, Sigtunahem, AB Sjöbohem och Svenska Bostäder. SABO fick uppdraget av BeBo att vara huvudman för teknikupphandlingen.

Fastighetsägarna i beställargruppen ställde ett antal demonstrationshus till förfogande, där anbudsgivare fått lämna anbud utifrån en av beställargruppen framtagen kravspecifikation. Dessvärre visade det sig att för vissa hus inkom inte några anbud alls och för andra hus har det efter kvalificeringen endast återstått ett anbud, SFRONT. SABO kan mot denna bakgrund inte dra nytta av fri konkurrens. SABO och BeBo har med stöd från beställargruppen därför beslutat att avbryta teknikupphandlingen eftersom det kom in för få anbud som klarar de uppställda kraven.

Trots att upphandlingen fick lov att avbrytas, har den ändå lett till intressanta anbud med koncept som är värda att gå vidare med. Vissa av förslagen behöver utvecklas vidare för att uppfylla kravspecifikationens ”ska-krav”. Detta kan till exempel göras inom ramen för ett utvecklingsprojekt. Projektgruppen har därför föreslagit BeBo att starta ett sådant utvecklingsprojekt. Genom ett sådant förfarande finns också möjlighet att få med ytterligare ett antal aktörer som kan komma in med nya koncept. Beställargruppen är positiv till arbetet som utförts eftersom det bland annat lett till viktiga erfarenhetsutbyten och intressanta lösningar med utvecklingspotential.

Slutrapporten från etapp 2 beskriver resultaten från 6 genomförda pilotprojekt där olika rationella system för tilläggsisolering använts, samt en beskrivning av 9 olika koncept för tilläggsisolering av fasader, varav flera finns tillgängliga på marknaden redan idag.


Slutrapport från Etapp 1 och 2 av projektet:


Förfrågningsunderlag och förstudie inför teknikupphandlingen:


Nedan följer en kort presentation av de inkomna anbuden:

  • Det första anbudet bygger dels en traditionell fasadisolering och dels på ett nytt ventilationssystem med kanaler i fasaden.

  • Det andra bygger på TCC Bygg- och ROT-system som består av förtillverkade element gjutna i en lådkonstruktion av högvärdig betong kombinerat med ingjuten isolering anpassade för renovering och förbättring av energiprestandan hos ytterväggar.

  • Det tredje bygger på cellglas som isolering och bärande del i stommen. Plåtbalkar fungerar som uttagare av dragkrafter och som stolpar för infästning av beklädnadsdelar och infästning av elementen i husbyggnadsstommens bärande delar.

För mer information och utförligare beskrivning av anbuden:

Kristina Mjörnell, SP, 0730-88 57 45
(alternativt Therese Rydstedt, SABO, 08-406 55 16)


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad