Projektbenämning VVC-förluster i flerbostadshus - Förstudie
Ansvarig Roland Jonsson, HSB Riksförbund
Kontakt roland.jonsson@hsb.se
Projekttid 2014

I takt med att den totala energianvändningen i flerbostadshus minskar, ökar den relativa energianvändningen för varmvatten och dess förluster. Med tappvarmvattenförluster menas framför allt den värme som vattnet förlorar då den cirkuleras i huset.

Intresset för effektiv tappvarmvattenanvändning är idag starkt växande, och en rad utvecklingsprojekt och initiativ startas för att effektivisera denna värmeanvändning. Ett exempel på sådant initiativ är Byggherregruppen för effektiv tappvarmvattenanvändning, startad på initiativ av en rad byggherrar genom Norra Djurgårdsstaden Innovation och Energicentrum vid Miljöförvaltningen, Stockholms stad. Deltagare i gruppen är representanter för HSB, JM, Micasa, NCC, Stockholmshem och Svenska Bostäder, plus arrangörerna. Gruppen har konstaterat att det saknas en tydlig och enhetlig statistik om värmeförluster för varmvattencirkulation. Bristande underlag bäddar för felaktiga prioriteringar och dåligt underbyggda investeringsbeslut, och gör det heller inte möjligt att följa upp resultatet av genomförda satsningar.

Under 2013 genomförde Stockholmshem tillsammans med Bengt Bergqvist Energianalys korttidsmätningar på fyra flerfamiljshus av olika ålder. Av utredningen framgår att förlusterna varierar mellan 6 kWh/m2, år – 20 kWh/m2, år. Projektet finansierades av Bebo, och parterna har nu fått utökad finansiering för ett fortsättningsprojekt med långtidsmätningar i sammanlagt 12 flerfamiljshus tillhörande fyra olika fastighetsägare. Resultatet av dessa mätningar presenteras vid mitten av 2015, läs mer om projektet här.

Parallellt sammanställs i detta projekt ett brett statistiskt underlag på VVC-förluster i ett stort antal fastigheter. Genom att koppla underlaget mot grundläggande fastighetsdata, kan korsreferenser sökas som kommer att ge en avsevärt bättre bild av vilka åtgärder som bör prioriteras och på vilka kategorier av fastigheter.

Resultat från förstudien

Projektet är nu sammanfattat i en förstudierapport som kan läsas i sin helhet här:


Förstudierapporten innehåller statistik från de mätpunkter som erhållits från Fortum Värme, som jämförts mot byggnadsinformation i Boverkets energideklarationsregister Gripen. Förstudien har fokuserat på i huvudsak bostadshus byggda efter 1950, då VVC infördes som systemlösning. Då målet har varit att identifiera den ”onödiga” värmeanvändningen när en byggnad kan förväntas ha ett väldigt lågt uttag av värme, varför statistik från tre sommarnätter har använts.

Den genomsnittliga VVC-förlusten från förstudien uppgår till 17,4 kWh/m2,år – avsevärt högre än vad som förväntats. Slutsatsen är att statistiken troligtvis även innefattar andra typer av förluster, t.ex. värmeförluster i undercentral och att värmesystem är igång och kallar på värme även sommartid.

Rapporten avslutas med följande slutsatser och rekommendationer:

"Förstudien visar på ett avsevärt uttag av värme vid tidpunker på året och dygnet när värmeanvändningen i ett flerbostadshus borde vara nära noll. Huvuddelen av denna förlust borde vara från VVC-systemet, men det kan även orsakas av värmeförluster i värmeundercentralen (t ex oisolerade rör) och att värmesystemet är igång trots hög sommartemperatur. För att få veta hur stor förlusten är för en specifik byggnad, samt vad den består av för byggnaden i fråga, behöver byggnadens förutsättningar analyseras och mätningar av förluster behöver genomföras."
"Anmärkningsvärt är att VVC-förlusterna till synes är en stor post i energianvändningen, vilket varje fastighetsägare borde notera och ta med i arbetet med energieffektivisering."

Resultatspridning

De två parallella projekten om VVC-förluster presenterades på ett frukostseminarium måndagen den 27 oktober 2014, hos HSB.

Presentationerna filmades och finns att titta på i följande två videoklipp:

Läs om Projektet: VVC-förluster i flerbostadshus - Kartläggning i 12 fastigheter


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad