Projektbenämning Energieffektiva tvättstugan - underlag för funktionsupphandling
Ansvarig Roland Jonsson, HSB Riksförbund
Kontakt roland.jonsson@hsb.se / 010-442 03 32
Projekttid 2014-2015

Som fortsättning på projektet > Energieffektiv torkutrustning för tvättstugor - Tekniktävling, har Beställargruppen under 2015 sammanställt underlag som tjänar som stöd vid upphandling av upprustning av tvättstugeutrustning i form av funktionsupphandling.

Ansatsen har varit att vid upphandling efterfråga kostnaden för tvättning och torkning. Detta bygger på förutsättningen att användningen av tvättstugan är kartlagd så väl att leverantörer utifrån det specifika behovet kan erbjuda lämpligast utrustning. Lämpligheten ska då baseras både på livscykelkostnad och i detta även energiperspektivet över maskinernas livslängd.

Projektet har levererat en informationsbroschyr där komponenterna i en tvättstuga och dess energiaspekter beskrivs. Vidare har en mall för hur en funktionsupphandling av en tvättstugas uppsättning kan se ut sammanställs. Mallen för upphandling innehåller även stöd till kartläggning av tvättstugans användning.

Fortsättningen på detta projekt har startat och projektgruppen har initierat en upphandling av utrustning av en tvättstuga som står inför renovering genom funktionsupphandling. Projektet välkomnas att fler pilotprojekt genomförs och kan stötta i processen. Kontakta Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund vid intresse.

Bakgrund

Projektet > Energieffektiv torkutrustning för tvättstugor - Tekniktävling, som genomfördes 2012/2013, kom bland annat fram till att tillgänglig och allmän information till beställare är bristfällig för att kunna köpa in bra och energieffektiv utrustning för torkförfarandet. Det finns ett stort behov av kunskapsökning bland inköpare av professionell torkutrustning. I en fas 2 av projektet ska nu nyvunnen kunskap och befintlig information sammanställas för användning av Bebos medlemsföretag och andra såsom bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill sänka sin energianvändning och minska klimatpåverkan samt miljöbelastningen i sina tvättstugor.

Vidare ska i fortsättningsprojektet upphandlingsteknik beskrivas, vilket visats sig vara ett stort behov. En definierad upphandlingsteknik ska beskriva hur kraven ska ställas för att få en energieffektiv utrustning på ett sätt, som är lätt att ta till sig inför inköp. Detta ska underlätta för icke professionella inköpare att få ett professionellt resultat vid installation av och i nya tvättstugor. Upphandlingen gäller alla komponenter och installationer, som ingår i en tvättstuga och som berör energibehov. Detta kommer att göras för att förmedla helhetsbilden av energiproblematiken i tvättstugorna.


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad