Projektbenämning Tätning av ventilationskanaler - Förstudie, metodbeskrivning och upphandlingsstöd
Ansvarig Katarina Westerbjörk, WSP
Kontakt katarina.westerbjork@wspgroup.se
Projekttid 2014-2016

Hur tätar du dina läckande kanaler på bästa sätt?

Allt fler upptäcker möjligheterna att spara energi genom att täta fastighetens ventilationskanaler. I de flesta fall kan luftflödesbehovet minskas med 35 %. Dessutom får man även mervärden i form av bättre inomhusklimat tack vare att man exempelvis slipper problem med spridning av föroreningar och/eller lukt. För att få ett bra resultat är det viktigt att göra ett grundligt förarbete för att få koll på hur förutsättningarna för just din fastighet ser ut.

För dig som planerar att täta fastighetens ventilationskanaler finns följande hjälpmedel framtagna:


Checklista - som beskriver vad du behöver tänka på vid upphandling och utförande av tätningsarbetet.


Leverantörs- och installatörslista - där du kan hitta kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig med att få fram produkter samt genomföra arbetet.


Certifieringsbeskrivning - Här hittar du en sammanställning av de certifieringar som finns för kanaltätning och som kan efterfrågas vid upphandling.


Metoder för kanaltätning

Det finns idag ett flertal olika metoder för att täta befintliga ventilationskanaler. Vanligast är glidgjutning med murbruk och flexibla insatsrör av metall eller kompositmaterial. De olika metoderna har olika för- och nackdelar och passar till olika typer av kanaler och olika typer av ventialtionslösningar.

Mer information kring vilka tätningsmetoder som brukar vara lämpliga för den kanaltyp och det ventilationssystem du har i din fastighet, finns att hitta under rubriken > Renovera energieffektivt.


Värmeåtervinning ur ventilationsluften har visat sig vara en av de viktigare åtgärderna för en minskad energianvändning i bostadshus. Erfarenheter från tidigare projekt pekar dock på att gamla, otäta kanaler ofta orsakar problem vid installation av värmeåtervinning ur ventilationsluft, och kan kräva kostsamma åtgärder.

Flera BeBo-medlemmar har efterfrågat en teknikupphandling för tätning av ventilationskanaler. Som ett första steg genomfördes en förstudie med syfte att sammanställa hur ventilationstätning sker idag, vilka hinder och möjligheter som upplevs av leverantörer respektive köpare samt utreda vilken utvecklingspotential som finns. Utifrån förstudien ska även fastställas vilket intresse som finns för en teknikupphandling/tekniktävling för tätning av ventilationskanaler.

Bakgrund

I den teknikupphandling för värmeåtervinning ur ventilationsluft som genomfördes 2009-2013 utfördes luftflödesmätningar i totalt 11 byggnader (de sju demonstrationsbyggnaderna samt fyra ytterligare referensbyggnader). Mätningarna efter installation (av FTX respektive FVP) visade att de befintliga murade ventilationskanalerna läckte i 9 av 10 fastigheter där kanaltätning inte genomförts. Medelflödet genom luftbehandlingsaggregaten var i genomsnitt 35 % högre än summan av delluftflödena vid frånluftsdonen. Teknikupphandlingen visade på ett tydligt behov av att utveckla metoder för tätning av befintliga ventilationskanaler.

Förstudien genomfördes som en litteraturstudie med kompletterande intervjuer med olika marknadsaktörer. Därefter genomfördes ett projekt med syfte att sprida kunskap i beställarledet om befintliga tätningsmetoder och hur man på bästa sätt tätar olika typer av kanaler, samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad läckande kanaler innebär för energiprestandan.

Läs mer om projektet > Värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus - Teknikupphandling

Resultat av förstudie

Läckande ventilationskanaler är ett vanligt problem. Det är främst plåt- och betongkanaler på vind samt vertikala kanaler i tegel, betong eller eternit som läcker. Tätning är mest aktuellt för de vertikala kanalerna, som kan vara svåråtkomliga att byta. Kanaler på kallvind är oftast enklare och billigare att byta mot nya kanaler.

Det finns idag ett flertal olika metoder för att täta murade kanaler. Vanligast är glidgjutning med murbruk, flexibla insatsrör av metall eller kompositmaterial samt tätning med tätningsmassa. De olika metoderna har olika för- och nackdelar och passar till olika typer av kanaler. Många fastighetsägare är medvetna om att deras kanaler läcker, men de känner inte till vilka lösningar som finns. Detta medför att det trots att det finns ett behov av kanaltätning, ändå inte finns så stor efterfrågan på marknaden, vilket leder till ett litet utbud. På grund av brist på konkurrens och små volymproduktioner är priserna för kanaltätning höga.

De fastighetsägare som har testat olika metoder för kanaltätning som finns tillgängliga idag upplever att de är för kostsamma, för svårinstallerade och för osäkra för att investera i. Många har negativa erfarenheter, vilket kan ha en avskrämmande inverkan på marknaden och bidra till att efterfrågan är fortsatt låg. Genom att påskynda teknikutvecklingen och få fram lösningar som är mer anpassade efter beställarnas önskemål kan efterfrågan öka. Dock är det då viktigt att detta kompletteras med informationskampanjer och marknadsföring.

En teknikupphandling eller tekniktävling för tätning av ventilationskanaler bör utföras med syfte att utveckla marknaden med kostnadseffektiva produkter som är anpassade efter beställarnas behov. Detta skulle även få kunskapshöjande effekter genom genomförande av till exempel workshops och seminarier. Målet med teknikupphandlingen skulle vara en ökad efterfrågan som följd av en ökad kunskap hos fastighetsägarna samt metoder/produkter som är mer anpassade efter beställarnas behov. Förstudien innehåller även ett förslag på upplägg för Teknikupphandling med kravspecifikation samt en förteckning över aktörer som kan tänkas vara intresserade som tävlingsdeltagare.

Resultat av projektet

Slutsatserna i projektet visar att både metallrör och kompositrör är bra metoder för de flesta typerna av ventilationskanaler. Förutom vissa för- och nackdelar för de båda metoderna är en viktig faktor att den installatör som väljs har bra erfarenhet och yrkesskicklighet för det alternativ som väljs. Det betyder att det är av stor vikt att begära in referensprojekt från installatören som kan styrka kunskapen inom kanaltätningsområdet.

Generellt för alla metoder för tätning av ventilationskanaler är investeringskostnaden kontra den besparing som kan göras hög då det är relativt liten efterfrågan inom detta område. En viktig åtgärd för att få ned priserna är att begära in offerter från flera installatörer. Det har visat sig att priserna kan variera stort, i vissa fall kan det skilja 50 % mellan högsta och lägsta pris för samma jobb.

Både installatörer och fastighetsägare poängterar att det behöver läggas mycket tid initialt för projektering och kartering av byggnaden, exempelvis för att kunna få bra koll på vilka kanaler som går till vilka rum och utrymmen, identifiera var läckagen sker, upptäcka om byggfusk eller inbyggda installationslösningar gör att det inte går att täta hela kanalsystemet. Om inte detta förarbete görs grundligt blir det omöjligt för installatören att ge en rättvisande offert eller kunna garantera att åtgärden kommer att kunna ge den täthet som efterfrågas av fastighetsägaren.

Läckande ventilationskanaler medför att man får ofrivillig ventilation, dvs. att luft transporteras inom byggnaden på ett sätt som inte är planerat och inte alltid önskvärt. Detta kan ge negativa konsekvenser på inomhusklimatet. Läckande ventilationskanaler innebär ett ökat energibehov, både i form av ett ökat elbehov för fläktdriften och i form av ett ökat uppvärmningsbehov av läckluften. Vid läckluftflöden på 35 % behövs en 250 % större fläkteffekt än om kanalerna är täta och systemet fungerar idealt. Ett läckande ventilationssystem kan kräva 160 % mer värmeenergi än ett idealt ventilationssystem.

Läs mer i förstudierapporten eller projektrapporten:


Stöddokument till upphandling av kanaltätning:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.