Projektbenämning "Glapp i byggprocessen" - Erfarenheter kring idrifttagning i energiprojekt
Ansvarig Allan Larsson, Sjöstadsföreningen
Kontakt
Projekttid 2013-2014

Erfarenheter från många om- och nybyggnader av flerbostadshus visar att de ofta inte uppfyller förväntad energiprestanda. Främst är det brister inom installationssystemen, värme- och ventilationssystemen. Ofta vet man inte förrän efter ett/ några år att man ligger för högt i energianvändning.

Mot den bakgrunden har BeBo gjort ”Effektivare idrifttagning” till ett fokusområde samt etablerat ett ”paraplyprojekt” som ska sammanfatta erfarenheter och slutsatser från ett antal pågående BeBo-finansierade projekt:

De fem BeBo-finansierade projekten är inbördes olika men ger, när man lägger samman erfarenheterna från dem, en god bild av ”glapp i byggprocessen” och ”läckage i energisystemen” och utgör ett gott underlag för att dra slutsatser om vad som behöver göras för att de kommande 10-20 årens om- och nybyggnadsverksamhet ska bli mer framgångsrik än den som skett under de gångna 10-20 åren. Det konstateras att det finns en stor potential för energieffektivisering genom att göra rätt från början, men också, att i efterhand korrigera, komplettera och optimera energisystemen.

Inom projektet har beräkningar av vad ”glappen i byggprocessen” kan betyda ekonomiskt för fastighetsägare och boende flerbostadshus, gjorts. I många byggnader sker en överanvändning av energi, mellan 10 och 50 procent. Huvuddelen ligger i intervallet 20-30 procent. Det innebär merkostnader för fastighetsägare och boende i storleksordningen 3.000-4.000 kronor per lägenhet och år (kapitel 4).

Projektets viktigaste slutsats är att det brister i ansvarstagande i viktiga delar av byggprocessen. Därför lyfts bristerna fram i form av en systematisk genomgång av hela bygg- och driftsprocessen. De frågor, som byggherrar och ledningarna för bygg- och installationsföretagen måste ta ett personligt ansvar för, identifieras (kapitel 5).

Slutsatsen är att det kommer behövas en stor satsning på ombyggnad och ett nytänkande i byggprocessen för att Sverige ska kunna nå de nationella energi-, klimat och miljömålen. Projektet avslutas med sju rekommendationer till hur vi ska få till stånd en smart, miljöanpassad byggprocess utan ”glapp” så att Sverige kan uppfylla de krav som ställs i EUs direktiv om energieffektivisering (EED) och som införts i svensk lagstiftning (kapitel 6 och 7):

Slutsatserna finns i sin helhet i rapporten:

Sammanfattning av projektets rekommendationer:

1. Till Energimyndigheten: Gör gemensam sak med IVA om strategin

2. Till byggherrarna: Säkerställ att det finns rätt energikompetens med genom hela byggprocessen

3. Till bostadsrättsorganisationer och föreningar: Ta nya grepp om energiförvaltningen

4. Till bygg- och installationsbranschen: Gör ansvarsfrågan till er främsta prioritet

5. Till kommunerna: Ställ krav på byggbranschen

6. Till akademi och forskningsinstitut: Analysera de ekonomiska konsekvenserna av överanvändningen av energi i bostadssektorn, dimensionera utbildningen efter kompetensbehoven

7. Till regering och riksdag: Gör ombyggnadsplanen för Sverige till pelare i den nationella strategin för tillväxt, energi och miljö


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad