Evimetrix AB har fått i uppdrag av SABO att genomföra en undersökning kring hur de företag som medverkar i Skåneinitiativet upplever att arbetet fortgår. Skåneinitiativet är en energiutmaning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20 procent från 2007 till år 2016. Huruvida företagen lyckats med att sänka sin energiförbrukning är mycket varierande. En del företag har redan uppnått målet samtidigt som en del andra fortfarande befinner sig i nivå med starten 2007.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilken hjälp företagen behöver i arbetet för att nå målet. Ett annat syfte har varit att ta reda på olika typer av hinder som företagen behövt lösa för att kunna genomföra energisparande åtgärder, samt hur de löst dessa hinder. Det slutgiltiga målet är att SABO skall ges viktig information om hur de ska rikta sina insatser för att stötta företagen på bästa sätt, och hur de kan arbeta för att minska olika hinder som företagen ställs inför.

Efter genomförd undersökning kan Evimetrix konstatera att företagen ser ganska ljust på framtida energieffektiviseringsarbete. Företagen tycker i huvudsak att det finns en hel del kvar att göra, och många tror sig klara målet i Skåneinitiativet till 2016 eller inom de närmsta åren därefter.

Flertalet företag besitter goda kunskaper om vilka åtgärder som är möjliga att genomföra samt vad som är effektivt. De problem/hinder som finns i arbetet idag handlar mycket om ekonomi, de enklaste åtgärderna har många företaget redan genomfört och nu kvarstår större investeringar. Men det handlar inte bara om ekonomi. Bristande engagemang och interna motsättningar är också något som ett antal företag har problem med.

Slutsatsen, av hur SABO skall kunna hjälpa de anslutna företagen i Skåneinitiativet, är att försöka skapa ett större engagemang i energifrågan. Hur detta skall uppnås är inte helt enkelt att säga, men genom att underlätta erfarenhetsutbytet mellan företagen och försöka ligga på företagen så skapas viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt energiarbete. SABO kan också bidra med riktade åtgärder mot de företag som har svårt att finna lämpliga åtgärder. Undersökningen visar vilka åtgärder som företagen anser vara enkla, effektiva och lönsamma, och med denna information kan förhoppningsvis SABO hjälpa företag som har det svårt att få upp ögonen för lämpliga åtgärder som kan genomföras.

Hela rapporten kan laddas ner nedan:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad