Lagersberg är ett område i Eskilstuna, beläget ca 3 km från centralstationen. I området finns 432 st lägenheter fördelat på 23 st huskroppar. Området är byggt mellan åren 1969-1971, och det renoveras i etapper 2013-2016.

Renoveringen i Lagersbergsområdet är indelad i fyra etapper:

 • Etapp 1: Fyra trevånings lamellhus (Hus 10, 12, 16 och 18) på Lagrådsgatan
 • Etapp 2: Sju trevånings lamellhus (Hus 4, 6, 8, 20-26) på Lagrådsgatan
 • Etapp 3: Kommande renoveringsetapp
 • Etapp 4: Kommande renoveringsetapp

Lagersberg - Etapp 1

Hus 10, 12, 16 och 18 (av Kommunfastigheter benämnt ”Etapp 1”) har genomgått hela processen Rekorderlig Renovering. I en förstudie 2012 togs förslag på energieffektiviserande åtgärder som skulle uppnå en 50 % energibesparing fram. Baserat på förstudien genomfördes ett antal renoveringsåtgärder 2012-2013 och energianvändningen har därefter följts upp under ett år, med avslut i september 2014. Projektet har sammanfattats i en slutrapport som färdigställdes i januari 2015, där 42 % energibesparing kan konstateras, något lägre än beräknat.

Slutrapporten för Etapp 1:

Sammanfattade resultat från utvärderat Rekorderlig Renoveringsprojekt – Etapp 1

Kommunfastigheters Etapp 1 (Hus 10, 12, 16 och 18) har genomgått hela processen Rekorderlig Renovering. Utgångsläget för områdets specifika energianvändning, dvs med fjärrvärme från en gemensam stor undercentral, var 187 kWh/m2Atemp. Konvertering till uppdelad primär fjärrvärme inklusive kulvertbyte genomfördes under 2010-2011, med en beräknad besparing på 12 kWh/m2Atemp, vilket betydde att utgångsläget för detta BeBo-projekt beräknades till 175 kWh/m2Atemp.

Följande energirelaterade åtgärder genomfördes mellan april 2012-mars 2013:

 • Utvändig tilläggsisolering av yttervägg och av vindsbjälklag
 • Renovering och utbyte av fönster, fönsterdörrar och balkongpartier.
 • Installation av ny FTX-ventilation.
 • Installation av solfångare
 • Installation av individuell varmvattenmätning och byte till snålspolande blandare.
 • Byte av trapphusbelysning

Energikostnaderna var i stort sett enligt budget. Byggkostnaderna däremot blev ca 2,3 Mkr dyrare än beräknat, varav ca 2 Mkr kan hänföras till att ett stort antal fönster fick bytas ut i stället för att renoveras. Tätning av otäta frånluftskanaler och samlingslådor tillkom också med ca 0,3 Mkr.

Några av erfarenheterna Kommunfastigheter gjort under projektet kan sammanfattas i nedanstående punkter:

 • Extra tätning av befintliga samlingslådor och frånluftskanaler var tvunget att genomföras på grund av svårigheter vid injusteringen av luftflöden.

 • En stor andel av fönstren visade sig vara i så dåligt skick att de inte kunde renoveras utan fick bytas. I följande etapper har beslut tagits att byta alla fönster.

 • När den gamla värmeisoleringen tas bort är det viktigt att hinna isolera vindsbjälklaget innan det blir för kallt ute. I denna etapp hanns det inte riktigt med, vilket innebar klagomål från hyresgäster.

 • Installation av varmvattenmätning gav ingen besparing. I detta fall har tappvarmvattenanvändningen ökat succesivt.

 • Mer information till hyresgäster behövs.

 • Tilluftsdon får ej täppas till av hyresgästerna.

Justerat för den ökade tappvarmvattenanvändningen och det något sämre utbytet av solfångarna har beräknad energianvändning i princip uppnåtts. Sett per m2Atemp uppmättes en specifik energianvändning av 98 kWh/m2 under mätperioden, vilket ska jämföras med beräknade 79 kWh/m2 och Kommunfastigheters interna mål på 90 kWh/m2. Förklaringarna utvecklas nedan.

Utan korrektioner har en energibesparing på ca 42 % uppnåtts. Efter renoveringen har antalet boende per lgh ökat med nästan en person i snitt, vilket förklarar att varmvattenanvändningen har ökat trots att individuell mätning och debitering (IMD) och installation av vattenbesparande armaturer genomförts för lägenheterna. Den beräknade besparingen på 12 kWh/m2 blev istället en ökning med 5 kWh/m2. Korrigerat för detta skulle beräknad specifik energianvändning i stället bli 96 kWh/m2, vilket endast är 2 kWh/m2 från uppmätt. Den ökade varmvattenanvändningen kan således förklara nästan hela skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning.

Solfångarnas uppmätta bidrag till tappvarmvattnet är ca 5,4 kWh/m2Atemp, vilket är ca 1 kWh/m2Atemp sämre än beräknat.


Läs mer om de relaterade projekten:

> Lagersberg Etapp 2 - Utvärderad renovering
> Lagersberg Hus 222 - Förstudie inför renovering med systemet Sfront


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad