Denna studie sammanfattar och analyserar resultaten av de utvärderingar som har gjorts av pilotmontaget av ett system av prefabricerade ytterväggar i renoveringen av Miljonprogramsområdet Brogården i Alingsås.

Bostäderna i Brogården renoveras till passivhusnivå i ett partneringprojekt mellan AB Alingsåshem och Skanska Sverige AB, men systemet ska även kunna användas för andra nivåer på energikrav. Ytterväggarna har tillverkats och levererats av Elementum eco AB. Prefabytterväggar med passivhusprestanda har använts i tre flerbostadshus i Brogården; Hus N, Q och P. Uppföljande mätningar av stomme, fukttillstånd i elementen samt luftläckage och invändiga yttemperaturer i färdig byggnad har utförts i den första byggnaden, Hus N. Montaget utvecklades vidare för alla de tre husen och relevanta produktionserfarenheter har därför tagits med även från de senare stegen i processen.

Sammanställningen fokuserar på tre aspekter:

Byggbarhet i produktion

Observationerna från montageuppföljningen av det första huset har använts till att förbättra detalj-utformningen och montagerutinerna för elementen. Framförallt toleranser mellan element, utformning och komplettering av skarvar har visat sig vara viktiga aspekter. Nyttan av prefab ur ergonomisk synvinkel kan bekräftas, många tunga moment försvinner från arbetsplatsen till fabrik med bättre arbetsförhållanden. Prefabriceringen minskar även omkostnader, hantering och spill på plats och förbättrar även utrymmet och arbetsmiljön.

De platsgjutna bokhyllestommarna i Brogården har laserskannats för att undersöka vilka toleranser som kan förväntas i byggnader från denna tid. Skanningen visar att den valda drevmånen (±2cm) för prefabytterväggarna kan ta upp toleranserna i betongstommen i de allra flesta lägen. Elementen behöver därför inte anpassas ett och ett utan kan tillverkas rationellt med samma mått för alla.

Prefab i renovering

Framtaget system med montage direkt från bil och fallskydd monterat i stommen var effektivt för renovering av den här typen av byggnader från Miljonprogrammet, med regelbunden bokhylle-stomme och plana uppställningsytor omkring husen. Totalt visar utvärderingen att ett prefabricerat ytterväggsystem kan användas i renovering med samma tekniska funktion som för ett platsbyggt system. En något högre material- och tillverkningskostnad kan tjänas in genom en stor potentiell tids-och omkostnadsbesparing relativt ett platsbyggt alternativ.

För att få god montage- och kostnadseffektivitet är det viktigt att montörerna är med i framtagande av detaljer, arbetsordning och beredning av momenten. Laserskanningen gav en pedagogisk och effektiv beskrivning av den befintliga betongstommen, men tidplanen för projektet måste anpassas om metoden ska ge full utväxling. I detta fall monterades ytterväggen utanpå en solid betongvägg respektive med en ny utfackningsvägg i bokhyllestomme. Systemet har dock potential att användas även i andra typer av byggnader.

Eftersom elementens egenvikt tas ned till bottenplattan innebär de inte någon ytterligare last på den befintliga stommen. En intressant tillämpning i renovering att titta vidare på vore tilläggsisolering med element utanpå befintliga betong- eller utfackningsväggar, vilket borde kunna göras med kvarboende.

Bekräftelse av teoretiska resultat

De sammantagna mätningarna styrker resultaten från den teoretiska väggutvecklingen. Lufttäthetsmässigt klarar väggsystemet passivhusnivå. Termograferingen upptäckte inga konstruktions- eller utförandebrister. En köldbrygga med genomslag i sockel utmärkte sig mer än förväntat, över källardörren på gaveln, men den beror snarare på utformningen av källaren än typ av ytterväggsystem. Även fuktmässigt motsvarade väggens prestanda vad den teoretiska granskningen förutspått. Den långsamma uttorkningsprocessen styrker behovet av fuktsäker tillverkning, transport, montage och produktionstid för att inte påverka väggens prestanda negativt. Det är särskilt betydelsefullt att väggelementen byggs av robusta material och att trä undviks i möjligaste mån för att minska risken för fuktrelaterade skador i produktionsskedet. Erfarenheten från pilotmontaget visar att det är viktigt att beakta att en prefabvägg utan fasad under produktionstiden ännu inte har samma skydd och egenskaper som den färdiga väggen.

Fullständig rapport ges nedan:


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad