Projektbenämning Flagghusen, Malmö Stad - Fördjupad energiuppföljning av nyproduktion
Ansvarig Maria Lööf, Malmö Stad & Emma Karlsson, WSP
Kontakt maria.loof@malmo.se / 040 – 34 20 58
emma.karlsson@wsp.com / 010 – 722 62 79
Projekttid 2012-2014

Varför är uppmätt energianvändning högre än beräknat? Vilka är de viktigaste faktorerna för att en byggnad skall fungera med den energiprestanda som planerats? Vad kan göras åt saken, när byggnaden väl är i drift? Genom en fördjupad undersökning av 4 av byggnaderna i Flagghusen i Malmö, görs ett försök att besvara dessa frågor. Projektet ingår som en del i BeBos paraplyprojekt för Idrifttagningsfrågor.

Bakgrund

Flagghusen är ett område i Västra hamnen i Malmö som uppfördes åren 2005-2007 som en första etapp efter Bomässan Bo01. Området består av kvarteren Flaggskepparen och Kommendörkaptenen och innehåller 16 fastigheter med totalt 630 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Tre av fastigheterna byggdes som uttalade lågenergibyggnader.

Höga hållbarhetskrav ställdes på området Bo01 och när Flagghusen skulle uppföras hade Malmö stad hade gentemot regeringen åtagit sig att uppfylla ett antal hållbarhetskrav. Ett av dem var att genomföra Det Goda Samtalet som en planeringsuppgift inom ramen för Bygga-bo-dialogen.

I denna dialog mildrades energikravet relativt Bo01-kravet. Kravet för Flagghusen bestämdes till 120 kWh/m2BRA (ovan mark) per år för energi till uppvärmning, varmvatten, fastighetsel samt hushållsel/verksamhetsel, att jämföra med Energikravet i Bo01 av 105 kWh/m2 per år. Kraven utformades före lagstiftningen om specifik energianvändning och definitionen av Atemp, i BBR12.

Flagghusens energianvändning och inomhusmiljö följdes upp under 2009-2010. Genomsnittlig energianvändning, mätt på det sätt som kravet var utformat, låg på 141 kWh/m2BRA (ovan mark) per år. Resultaten visade på en markant högre energianvändning än beräknat, i flera fall 30-50 procent högre än beräknat, men i uppföljningen fanns ingen klarlagd orsak till diskrepansen.

Malmö stad beslutade låta göra en fördjupad analys av Flagghusens energianvändning. Området omfattar både hyresrätter och bostadsrätter, lågenergibyggnader och mer konventionellt planerade hus, byggda under samma tidsperiod och på samma plats. Timvärden för både fjärrvärme och el finns att tillgå retroaktivt sedan flera år tillbaka. Området ansågs därför intressant för en fördjupad studie.

Slutsatser

Resultat och slutsatser från projektet presenterades vid två seminarium samt i en slutrapport. Vid seminariumen berättade representanter från projektgruppen på Malmö Stad bl.a. hur erfarenheterna kommer användas i stadens arbete med energiuppföljning.

Slutsatserna av den fördjupade energiuppföljningen visar att det är viktigt att energifrågan uppmärksammas i alla skeden, under byggtid och inte minst vid idrifttagning och kontinuerlig drift. Hela organisationen måste ha fokus på energi både vid utformning av byggnad och vid installationssystem. Kvalitetskontroll är en viktig utvecklingsfråga när det gäller energiberäkningarnas tillförlitlighet.

Flera brister har konstaterats i installationer, övervägande sådana som har att göra med idriftsättning/kontinuerlig drift och övervakning samt underhåll. Det är generellt sätt höga inomhustemperaturer i byggnaderna, vilket antas bero på bristande övervakning eller bristande engagemang. Det finns stor potential till injustering av system, både värmesystem, VVC-kretsar och ventilationsflöden. Ingen av de två bostadsrättsföreningarna i studien har en kontinuitet i driften, eftersom de upplever att de kommer i konflikt med upphandlade driftorganisationer.


Denna information är, utan bearbetning, hämtad från den tidigare webbplatsen. Vid frågor kring innehållet i informationen - kontakta kansliet på info@bebostad.se.

Kontaktperson
Publicerad
Senast uppdaterad