Innehåll

Klicka på respektive rubrik för att komma till avsnittet.


Renoveringsstrategi på företagsnivå

En viktig förutsättning som kan underlätta för genomförandet av energieffektiviserande renoveringar är om företaget eller organisationen har en tydlig strategi för ombyggnad och renovering, där bland annat prioriteringen av olika målsättning görs tydlig. En sådan strategi kan omfatta till exempel behovsprognoser för olika hyresgästkategorier över tid, mål för genomsnittlig energianvändning i beståndet, eventuell antikvarisk strategi, prioriterade tekniska lösningar samt ekonomiska prognoser. Se exempel på målformulering nedan.

Exempel på målformulering

- Goda kundrelationer: NKI 80 efter förnyelse - Ansvarsfullt resursutnyttjande: under 100 kwh/kvm, år efter förnyelse - Hållbar ekonomi: 80% av investeringen ska kunna aktiveras - Återbetalningstid under 50 år för hela området - Livscykelkostnad: Genomföra minst 5 drift- och skötselbesparande åtgärder vid förnyelsen

För att kunna upprätta en sådan strategi behövs ett aktivt arbete med förvaltningen av byggnadsbeståndet, se även sista steget i renoveringsprocessen om Förvaltning.

Energistrategier för flerbostadshusägare

En energistrategi på företagsnivå kan strukturera upp hur frågor som energieffektivisering, användning av förnybar energi och minskad klimatpåverkan från köpt energi ska hanteras. I en energistrategi kan övergripande mål till exempel om energieffektiviserande renoveringar sättas upp. Detta övergripande mål är sedan utgångspunkt för att i respektive projekt sätta upp energimål (se nästa steg).

I BeBo-förstudien Energistrategier för flerbostadshusägare – effektivare genom erfarenhetsdelning från 2019 konstateras bland annat att det är viktigt att en energistrategi är tydligt förankrad i organisationen och att det finns öronmärkt budget för energiåtgärder, samt att fastighetsägare har mycket att vinna på att lära av varandra i frågan. Läs mer om resultatet från förstudien här.

Övergripande energistrategier kan sedan kompletteras med strategier för hur målen ska omsättas i praktiken. Ett sådant exempel som kan vara relevant för en fastighetsägare med många byggnader är att sätta upp en stryrstrategi för att på det sättet ta ett helhetsgrepp över styrsystemfrågan i hela fastighetsbeståndet. I BeBo-förstudien Integrerad smart styrning från 2021 behandlades denna fråga genom intervjuer och fallstudier. Slutsatsen från förstudien är att det finns ett ökande intresse för modellbaserad styrning, och förstudien resulterade i en strategiformulering att utgå ifrån. Läs mer om förstudien här.

Strategi för klimatpåverkan

Det vetenskapliga ramverket Science Based Targets (SBT) är ett sätt för fastighetsägare att bädda in det energi- och klimatstrategiska arbetet i hela verksamheten, och få in det på ledningsnivå i organisationen. SBTär ett sätt för organisationer att visa att de ligger i framkant och följer den senaste forskningen, samt använder sig av internationellt erkända metoder för att sätta, genomföra och följa upp sina energi- och klimatmål. Genom den obligatoriska uppföljningen är det möjligt att se och säkerställa att organisationer är på väg i en önskvärd riktning och det blir även ett sätt för organisationer att hitta ett gemensamt språk kring ambitioner. En ytterligare viktig punkt är att valideringen utgår från den internationella standarden GHG-protokollet (GHG Protocol) som inkluderar utsläpp från hela värdekedjan.

I BeBo-förstudien Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare från 2021 kartlades energi- och klimatmål hos ett antal medlemmar i nätverken och hur företagen arbetar med redovisning av klimatpåverkan idag. Det kan konstateras att de intervjuade företagen ser stort värde i den tredjepartsverifiering som metoder som SBT innebär, även om det är tidskrävande att ta fram och följa upp målen. Läs mer om förstudien här.

Det börjar även förekomma att fastighetsägare har en strategi för återbruk att ta hänsyn till vid planering av åtgärder.

Kulturhistoriska och antikvariska värden i konflikt med energieffektivisering

En annan viktig förutsättning att hålla koll på är om den befintliga byggnaden har kulturhistoriska eller antikvariska värden som kan stå i konflikt med önskemålet om att energieffektivisera.

I BeBo-projektet Varsamhet vid energieffektivisering som avslutades 2014 låg stort fokus på denna typ av målkonflikter som typiskt kan uppstå vid utredning av tilläggsisolering av fasader. Läs mer om resultaten från projektet här.

Varsam ombyggnad ett Fördjupningsområde inom BeBo, läs mer om aktiviteter kopplat till detta här.

Ekonomiska förutsättningar

För att kunna renovera energieffektivt är att de ekonomiska förutsättningarna helt avgörande, och här kan det skilja sig åt mycket mellan olika fastighetsägare till exempel möjligheterna att låna pengar till bra villkor för att finansiera en renovering och tillkommande energieffektiviseringsåtgärder. Olika fastighetsägare har även olika avkastningskrav, det vill säga krav på lönsamhet, ofta omsatt i vilken kalkylränta en investering ska kunna möta.

I BeBo-förstudien Känslighetsanalys av indata i lönsamhetskalkyler – hantering av risk och osäkerhet från 2017 beskrivs de grundläggande förutsättningarna för lönsamhetsberäkningar, vilka olika typer av avkastningskrav som kan ställas och vilka konsekvenserna blir vid över- respektive undervärdering av indata. Läs mer om denna förstudie här.

I vissa fall kan det vara möjligt att genom att just fokusera på energieffektivisering i ett renoveringsprojekt erhålla bättre lånevillkor, så kallade gröna lån. I BeBo-förstudien Kartläggning av möjligheter för grön finansiering av energieffektiviseringsåtgärder från 2019 sammanställdes information och fastighetsägares erfarenheter av då aktuella gröna finansieringslösningar. Läs mer om denna förstudie här.

Lönsamhetsfrågan och hur fastighetsägare ska se på lönsamhet över tid är ett viktigt Fördjupningsområde inom BeBo. Läs mer om aktiviteter kopplat till fördjupningsområdet här.

BeBo har även tagit fram ett verktyg för Lönsamhetskalkyl och tillhörande manual. Titta gärna på dem här.